विश्व | COVID-१९

कोरोना प्रभावित देश संख्या: २२०

संक्रमित संख्याको आधारमा देशहरुको श्रेणीकरण
1
USA

संक्रमित: १३२५६६३४
नयाँ संक्रमित: ७७१०
निको भएको: ७८५२०४२
मृत्यु: २६९६५०
नयाँ मृत्यु: ९०
सक्रिय संक्रमित: ५१३४९४२
गम्भीर संक्रमित: २४३९९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९९५५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८१३
कुल परीक्षण: १८७१८९५४६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५६४१७९
2
India

संक्रमित: ९३२०१३०
नयाँ संक्रमित: १०२५९
निको भएको: ८७२८३९०
मृत्यु: १३५८५२
नयाँ मृत्यु: १००
सक्रिय संक्रमित: ४५५८८८
गम्भीर संक्रमित: ८९४४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६७२७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९८
कुल परीक्षण: १३७०६२७४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९८९२७
3
Brazil

संक्रमित: ६२०४५७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५५२८५९९
मृत्यु: १७१४९७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५०४४७४
गम्भीर संक्रमित: ८३१८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९१०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८०४
कुल परीक्षण: २१९०००००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०२७३४
4
Russia

संक्रमित: २२१५५३३
नयाँ संक्रमित: २७५४३
निको भएको: १७१२१७४
मृत्यु: ३८५५८
नयाँ मृत्यु: ४९६
सक्रिय संक्रमित: ४६४८०१
गम्भीर संक्रमित: २३००
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५१७९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २६४
कुल परीक्षण: ७४८१४९०९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५१२५७१
5
France

संक्रमित: २१८३६६०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५८२३६
मृत्यु: ५०९५७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १९७४४६७
गम्भीर संक्रमित: ४०१८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३४२४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७८०
कुल परीक्षण: २०२२४६१७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०९५६५
6
Spain

संक्रमित: १६३७८४४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: ४४३७४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १५९३४७०
गम्भीर संक्रमित: २८१५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३५०२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९४९
कुल परीक्षण: २१९१७२४६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४६८६९६
7
UK

संक्रमित: १५७४५६२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: ५७०३१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १५१७५३१
गम्भीर संक्रमित: १४८०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३१४५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८३८
कुल परीक्षण: ४२२१७२०६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६२०५५९
8
Italy

संक्रमित: १५०९८७५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६६११८०
मृत्यु: ५२८५०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७९५८४५
गम्भीर संक्रमित: ३८४६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४९८७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८७५
कुल परीक्षण: २११८८८९८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३५०६६२
9
Argentina

संक्रमित: १३९९४३१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२२६६६२
मृत्यु: ३७९४१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३४८२८
गम्भीर संक्रमित: ३९६०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३०८४९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८३६
कुल परीक्षण: ३७७५०९८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८३२१९
10
Colombia

संक्रमित: १२८०४८७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११८१७५३
मृत्यु: ३६०१९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६२७१५
गम्भीर संक्रमित: २३७६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५०५७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७०५
कुल परीक्षण: ६२४५४८८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२२२१६
11
Mexico

संक्रमित: १०७८५९४
नयाँ संक्रमित: ८१०७
निको भएको: ८०३५८१
मृत्यु: १०४२४२
नयाँ मृत्यु: ६४५
सक्रिय संक्रमित: १७०७७१
गम्भीर संक्रमित: ३३३५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८३३०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८०५
कुल परीक्षण: २७९८३९९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१६१३
12
Germany

संक्रमित: १००८७५४
नयाँ संक्रमित: ३४४७
निको भएको: ६९६१००
मृत्यु: १५८३४
नयाँ मृत्यु: ६७
सक्रिय संक्रमित: २९६८२०
गम्भीर संक्रमित: ३८२६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२०२४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८९
कुल परीक्षण: २७८५९२४२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३२०८१
13
Poland

संक्रमित: ९५८४१६
नयाँ संक्रमित: १७०६०
निको भएको: ५१६६३६
मृत्यु: १६१४७
नयाँ मृत्यु: ५७९
सक्रिय संक्रमित: ४२५६३३
गम्भीर संक्रमित: २१०६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५३३५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४२७
कुल परीक्षण: ६०९८७५९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६१२१६
14
Peru

संक्रमित: ९५६३४७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८८७०१९
मृत्यु: ३५७८५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३३५४३
गम्भीर संक्रमित: ९६६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २८८४३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०७९
कुल परीक्षण: ४९९९९५६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५०७९७
15
Iran

संक्रमित: ९२२३९७
नयाँ संक्रमित: १४०५१
निको भएको: ६४००६५
मृत्यु: ४७०९५
नयाँ मृत्यु: ४०६
सक्रिय संक्रमित: २३५२३७
गम्भीर संक्रमित: ५८६०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०९२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५५८
कुल परीक्षण: ५९५५७२४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७०५४३
16
South Africa

संक्रमित: ७७८५७१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७१६४४४
मृत्यु: २१२८९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४०८३८
गम्भीर संक्रमित: ५४६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३०६१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३५७
कुल परीक्षण: ५३८३०७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९०३०४
17
Ukraine

संक्रमित: ६९३४०७
नयाँ संक्रमित: १६२१८
निको भएको: ३२६२३८
मृत्यु: ११९०९
नयाँ मृत्यु: १९२
सक्रिय संक्रमित: ३५५२६०
गम्भीर संक्रमित: १७७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५८९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २७३
कुल परीक्षण: ४२७९०२५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९८०८५
18
Belgium

संक्रमित: ५६७५३२
नयाँ संक्रमित: २५६५
निको भएको: ३६९१२
मृत्यु: १६२१९
नयाँ मृत्यु: १४२
सक्रिय संक्रमित: ५१४४०१
गम्भीर संक्रमित: १०३४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४८८८२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३९७
कुल परीक्षण: ५७९४३५१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४९९०७७
19
Iraq

संक्रमित: ५४७२१५
नयाँ संक्रमित: २५४५
निको भएको: ४७६२९७
मृत्यु: १२१६७
नयाँ मृत्यु: ४२
सक्रिय संक्रमित: ५८७५१
गम्भीर संक्रमित: ३३४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३४८४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३००
कुल परीक्षण: ३४०७९२२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८३९७४
20
Chile

संक्रमित: ५४५६६२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५२१२४७
मृत्यु: १५२३५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९१८०
गम्भीर संक्रमित: ६९४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २८४४६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७९४
कुल परीक्षण: ५१७४७९५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २६९७६४
21
Indonesia

संक्रमित: ५२२५८१
नयाँ संक्रमित: ५८२८
निको भएको: ४३७४५६
मृत्यु: १६५२१
नयाँ मृत्यु: १६९
सक्रिय संक्रमित: ६८६०४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९०२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६०
कुल परीक्षण: ५५६६२१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०२६३
22
Czechia

संक्रमित: ५११५२०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४३१८७४
मृत्यु: ७७७९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७१८६७
गम्भीर संक्रमित: ८३९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४७७२९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७२६
कुल परीक्षण: ३०००८३४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २८०००५
23
Netherlands

संक्रमित: ५०८८६६
नयाँ संक्रमित: ५७४३
निको भएको: ०
मृत्यु: ९२६७
नयाँ मृत्यु: ८३
सक्रिय संक्रमित: ४९९५९९
गम्भीर संक्रमित: ५४०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९६७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५४०
कुल परीक्षण: ३८९३९०८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२७०४६
24
Turkey

संक्रमित: ५०३७३८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३८८७७१
मृत्यु: १३०१४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०१९५३
गम्भीर संक्रमित: ४७११
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५९४७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५४
कुल परीक्षण: १७९०१८६८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २११३४१
25
Bangladesh

संक्रमित: ४५८७११
नयाँ संक्रमित: २२७३
निको भएको: ३७३६७६
मृत्यु: ६५४४
नयाँ मृत्यु: २०
सक्रिय संक्रमित: ७८४९१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७७४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४०
कुल परीक्षण: २७२९५८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६५०८
26
Romania

संक्रमित: ४५७८४८
नयाँ संक्रमित: ८४९९
निको भएको: ३२६६५७
मृत्यु: १०८८४
नयाँ मृत्यु: १७२
सक्रिय संक्रमित: १२०३०७
गम्भीर संक्रमित: १२२६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३८६५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५६७
कुल परीक्षण: ४०४८५३६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २११०२६
27
Philippines

संक्रमित: ४२५९१८
नयाँ संक्रमित: १६३१
निको भएको: ३८७६१६
मृत्यु: ८२५५
नयाँ मृत्यु: ४६
सक्रिय संक्रमित: ३००४७
गम्भीर संक्रमित: १४४९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३८६६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७५
कुल परीक्षण: ५६५९९२०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५१३७५
28
Pakistan

संक्रमित: ३८९३११
नयाँ संक्रमित: ३११३
निको भएको: ३३५८८१
मृत्यु: ७८९७
नयाँ मृत्यु: ५४
सक्रिय संक्रमित: ४५५३३
गम्भीर संक्रमित: २११२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७४९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३५
कुल परीक्षण: ५३८६९१६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४१९९
29
Saudi Arabia

संक्रमित: ३५६६९१
नयाँ संक्रमित: ३०२
निको भएको: ३४५६२२
मृत्यु: ५८५७
नयाँ मृत्यु: १७
सक्रिय संक्रमित: ५२१२
गम्भीर संक्रमित: ६९८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०१८२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६७
कुल परीक्षण: ९५०५३९३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७१३३५
30
Canada

संक्रमित: ३५३०९७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २८०९२३
मृत्यु: ११७९९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६०३७५
गम्भीर संक्रमित: ४४९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९३२२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३१२
कुल परीक्षण: १११६९८१३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९४९०३
31
Morocco

संक्रमित: ३४०६८४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २८९८०८
मृत्यु: ५६१९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४५२५७
गम्भीर संक्रमित: १०४१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९१८६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५२
कुल परीक्षण: ३८७५९३०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०४५०९
32
Israel

संक्रमित: ३३३५५७
नयाँ संक्रमित: ४७३
निको भएको: ३२१०३५
मृत्यु: २८३६
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: ९६८६
गम्भीर संक्रमित: २७९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६२६६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०८
कुल परीक्षण: ५६०५०७१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६०९४०६
33
Switzerland

संक्रमित: ३१८२९०
नयाँ संक्रमित: ४३१२
निको भएको: २२२१००
मृत्यु: ४५५८
नयाँ मृत्यु: ४९
सक्रिय संक्रमित: ९१६३२
गम्भीर संक्रमित: ५०२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६६६८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५२५
कुल परीक्षण: २६७९३४८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०८६७०
34
Portugal

संक्रमित: २८०३९४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १९३९४४
मृत्यु: ४२०९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८२२४१
गम्भीर संक्रमित: ५१६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७५३१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४१३
कुल परीक्षण: ४३५१२२१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४२७२३८
35
Austria

संक्रमित: २७०९९२
नयाँ संक्रमित: ४९५४
निको भएको: २०३२५१
मृत्यु: २८८६
नयाँ मृत्यु: ११३
सक्रिय संक्रमित: ६४८५५
गम्भीर संक्रमित: ७०३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३००१९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३२०
कुल परीक्षण: ३०२०८६२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३४६३७
36
Sweden

संक्रमित: २४३१२९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: ६६८१
नयाँ मृत्यु: १६
सक्रिय संक्रमित: २३६४४८
गम्भीर संक्रमित: २२१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४०१३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६६०
कुल परीक्षण: ३१७४७९८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३१३५६५
37
Nepal

संक्रमित: २२९३४३
नयाँ संक्रमित: १७०३
निको भएको: २०९४३५
मृत्यु: १४३५
नयाँ मृत्यु: २३
सक्रिय संक्रमित: १८४७३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७८१५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४९
कुल परीक्षण: १७१०४६०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५८२८४
38
Jordan

संक्रमित: २०३०२१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३५६५०
मृत्यु: २५०९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६४८६२
गम्भीर संक्रमित: ४८१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९८१८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४५
कुल परीक्षण: २४६१३०४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४०२६५
39
Hungary

संक्रमित: १९८४४०
नयाँ संक्रमित: ६३९३
निको भएको: ५२१२६
मृत्यु: ४३६४
नयाँ मृत्यु: १३५
सक्रिय संक्रमित: १४१९५०
गम्भीर संक्रमित: ६४७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २०५६३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४५२
कुल परीक्षण: १६०१२०३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६५९२२
40
Ecuador

संक्रमित: १८८१३८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १६४००९
मृत्यु: १३३१६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०८१३
गम्भीर संक्रमित: ३४४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०५९९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७५०
कुल परीक्षण: ६३४५०३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३५७४५
41
UAE

संक्रमित: १६५२५०
नयाँ संक्रमित: १२८३
निको भएको: १५२७०८
मृत्यु: ५६७
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: ११९७५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६६२७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५७
कुल परीक्षण: १६३५४७७९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६४५५७५
42
Panama

संक्रमित: १६०२८७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४०९७६
मृत्यु: ३०१८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १६२९३
गम्भीर संक्रमित: १५२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६९१५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६९५
कुल परीक्षण: ८६९५५२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २००२६२
43
Serbia

संक्रमित: १४८२१४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३१५३६
मृत्यु: १३६६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११५३१२
गम्भीर संक्रमित: २४३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६९९१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५७
कुल परीक्षण: १७०३९८५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९५३४५
44
Bolivia

संक्रमित: १४४३९०
नयाँ संक्रमित: ११४
निको भएको: १२०७२०
मृत्यु: ८९३९
नयाँ मृत्यु: ६
सक्रिय संक्रमित: १४७३१
गम्भीर संक्रमित: ७१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२३०२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७६२
कुल परीक्षण: ३५७६०६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०४६८
45
Kuwait

संक्रमित: १४१८७६
नयाँ संक्रमित: ३२९
निको भएको: १३५३०३
मृत्यु: ८७४
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: ५६९९
गम्भीर संक्रमित: ८१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३०२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०३
कुल परीक्षण: १०८२४२७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५१९६२
46
Dominican Republic

संक्रमित: १४०९२२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११३६८७
मृत्यु: २३१७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २४९१८
गम्भीर संक्रमित: १८१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२९३८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१३
कुल परीक्षण: ६९८९९०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६४१७५
47
Qatar

संक्रमित: १३८२५०
नयाँ संक्रमित: १८४
निको भएको: १३५३७०
मृत्यु: २३७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २६४३
गम्भीर संक्रमित: ३५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४९२३८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८४
कुल परीक्षण: ११००९८९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३९२११७
48
Japan

संक्रमित: १३७२६१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११६३७८
मृत्यु: २०२२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८८६१
गम्भीर संक्रमित: ४१०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०८७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६
कुल परीक्षण: ३३७४०६३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २६७११
49
Bulgaria

संक्रमित: १३६६२८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४४८७५
मृत्यु: ३५२९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८८२२४
गम्भीर संक्रमित: ४३०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९७२४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५०९
कुल परीक्षण: ९५०३५४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३७१९७
50
Costa Rica

संक्रमित: १३५७४२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८३२७३
मृत्यु: १६७९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५०७९०
गम्भीर संक्रमित: २११
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६५४९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३२८
कुल परीक्षण: ३८१४९०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७४६१२
51
Armenia

संक्रमित: १३२३४६
नयाँ संक्रमित: १४७६
निको भएको: १०५१४९
मृत्यु: २०९०
नयाँ मृत्यु: २२
सक्रिय संक्रमित: २५१०७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४४६२९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७०५
कुल परीक्षण: ५०२६०७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६९४८५
52
Belarus

संक्रमित: १३१६३३
नयाँ संक्रमित: १६२१
निको भएको: ११०१५२
मृत्यु: ११३६
नयाँ मृत्यु: ८
सक्रिय संक्रमित: २०३४५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३९३२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२०
कुल परीक्षण: ३१८८८७६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३७५१७
53
Kazakhstan

संक्रमित: १२९२१३
नयाँ संक्रमित: ८१३
निको भएको: ११५३८४
मृत्यु: १९९०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११८३९
गम्भीर संक्रमित: २२१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६८४८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०५
कुल परीक्षण: ४२०६७३८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२२९६४
54
Georgia

संक्रमित: १२३४७०
नयाँ संक्रमित: ४७८०
निको भएको: १०२२७०
मृत्यु: ११६१
नयाँ मृत्यु: ३७
सक्रिय संक्रमित: २००३९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३०९७६
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९१
कुल परीक्षण: ११३३७६५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २८४४३४
55
Oman

संक्रमित: १२२५७९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११३८५६
मृत्यु: १३९१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७३३२
गम्भीर संक्रमित: १२१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३७६३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २७०
कुल परीक्षण: ५७१४७२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११०७८७
56
Lebanon

संक्रमित: १२२२००
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७२१५२
मृत्यु: ९७४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४९०७४
गम्भीर संक्रमित: ३१७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७९३७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४३
कुल परीक्षण: १५१४८२४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२२३४६
57
Guatemala

संक्रमित: १२०६८५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०९३०६
मृत्यु: ४१३३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७२४६
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६६८७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २२९
कुल परीक्षण: ५२३६२५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९०१२
58
Croatia

संक्रमित: ११९७०६
नयाँ संक्रमित: ४०८०
निको भएको: ९५६९८
मृत्यु: १६००
नयाँ मृत्यु: ४८
सक्रिय संक्रमित: २२४०८
गम्भीर संक्रमित: २६६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९२३३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३९१
कुल परीक्षण: ७२४८२०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७७००७
59
Egypt

संक्रमित: ११४४७५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०२२६८
मृत्यु: ६५९६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५६११
गम्भीर संक्रमित: ४६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १११०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६४
कुल परीक्षण: १००००००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९६९९
60
Azerbaijan

संक्रमित: १०९८१३
नयाँ संक्रमित: ३७१२
निको भएको: ६९९३१
मृत्यु: १२९१
नयाँ मृत्यु: ३५
सक्रिय संक्रमित: ३८५९१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०७९१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२७
कुल परीक्षण: १६८२२३४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६५३११
61
Ethiopia

संक्रमित: १०७६६९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६७००१
मृत्यु: १६७२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३८९९६
गम्भीर संक्रमित: ३२७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९२७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४
कुल परीक्षण: १६१५७६९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३९१७
62
Honduras

संक्रमित: १०६६८१
नयाँ संक्रमित: ५६५
निको भएको: ४७३५४
मृत्यु: २८९२
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: ५६४३५
गम्भीर संक्रमित: १०७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०७०२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९०
कुल परीक्षण: २६१६३८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २६२४८
63
Slovakia

संक्रमित: १०३१०६
नयाँ संक्रमित: १८४९
निको भएको: ५९२८५
मृत्यु: ७७१
नयाँ मृत्यु: २२
सक्रिय संक्रमित: ४३०५०
गम्भीर संक्रमित: २२३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८८८१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४१
कुल परीक्षण: १०५६१४३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९३४०७
64
Moldova

संक्रमित: १०२८९४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९०४८५
मृत्यु: २२२९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०१८०
गम्भीर संक्रमित: २५३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५५३१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५५३
कुल परीक्षण: ४५००२२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १११६६४
65
Venezuela

संक्रमित: १०१२१५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९६०७२
मृत्यु: ८८४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४२५९
गम्भीर संक्रमित: ११७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३५६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३१
कुल परीक्षण: २२८९०७१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८०५९३
66
Greece

संक्रमित: ९९३०६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९९८९
मृत्यु: २००१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८७३१६
गम्भीर संक्रमित: ६०८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९५४७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९२
कुल परीक्षण: २३११८७०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२२२४९
67
Tunisia

संक्रमित: ९२४७५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६७४५३
मृत्यु: ३०३४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१९८८
गम्भीर संक्रमित: २९०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७७९२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २५६
कुल परीक्षण: ४४६८२०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३७६४७
68
Myanmar

संक्रमित: ८६६३३
नयाँ संक्रमित: १४२८
निको भएको: ६५९७२
मृत्यु: १८६५
नयाँ मृत्यु: १९
सक्रिय संक्रमित: १८७९६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५८८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३४
कुल परीक्षण: १११४६९७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०४३१
69
China

संक्रमित: ८६४९५
नयाँ संक्रमित: ५
निको भएको: ८१५५८
मृत्यु: ४६३४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३०३
गम्भीर संक्रमित: ८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: १६०००००००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११११६३
70
Bahrain

संक्रमित: ८६३४७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८४५१०
मृत्यु: ३४१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४९६
गम्भीर संक्रमित: १२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५००६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९८
कुल परीक्षण: २०१५५९८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११६८५५०
71
Bosnia

संक्रमित: ८५४३१
नयाँ संक्रमित: ११७९
निको भएको: ५०००१
मृत्यु: २५४२
नयाँ मृत्यु: ६२
सक्रिय संक्रमित: ३२८८८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६१०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७७७
कुल परीक्षण: ४११६०४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२५७७९
72
Libyan Arab Jamahiriya

संक्रमित: ८१२७३
नयाँ संक्रमित: ८६६
निको भएको: ५२२९९
मृत्यु: ११५३
नयाँ मृत्यु: १३
सक्रिय संक्रमित: २७८२१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११७६३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६७
कुल परीक्षण: ४२१४६३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६१००२
73
Palestine

संक्रमित: ८०४२९
नयाँ संक्रमित: १९३६
निको भएको: ६१९६०
मृत्यु: ६८९
नयाँ मृत्यु: ९
सक्रिय संक्रमित: १७७८०
गम्भीर संक्रमित: ५७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५६२१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३४
कुल परीक्षण: ६६१७७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२८५३२
74
Kenya

संक्रमित: ८०१०२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५३५२६
मृत्यु: १४२७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २५१४९
गम्भीर संक्रमित: ५७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४७७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २६
कुल परीक्षण: ८६१५६१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५८८३
75
Paraguay

संक्रमित: ७९५१७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५६५१०
मृत्यु: १७०४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१३०३
गम्भीर संक्रमित: १२५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११०९३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २३८
कुल परीक्षण: ४३५६६७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६०७८०
76
Algeria

संक्रमित: ७९११०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५१३३४
मृत्यु: २३५२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २५४२४
गम्भीर संक्रमित: ३७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७९१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५३
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
77
Denmark

संक्रमित: ७६७१८
नयाँ संक्रमित: १३२३
निको भएको: ६०३१२
मृत्यु: ८१६
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: १५५९०
गम्भीर संक्रमित: ४६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३२२६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४१
कुल परीक्षण: ७२११४६१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२४३२४७
78
Slovenia

संक्रमित: ७२६८२
नयाँ संक्रमित: १६०९
निको भएको: ५११२१
मृत्यु: १२९३
नयाँ मृत्यु: ४८
सक्रिय संक्रमित: २०२६८
गम्भीर संक्रमित: १९९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३४९५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६२२
कुल परीक्षण: ५०६६५८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४३६९६
79
Uzbekistan

संक्रमित: ७२४०९
नयाँ संक्रमित: ६७
निको भएको: ६९६७०
मृत्यु: ६०७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१३२
गम्भीर संक्रमित: २०१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २१५१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८
कुल परीक्षण: १३७७९१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४०९३१
80
Kyrgyzstan

संक्रमित: ७१५४८
नयाँ संक्रमित: ३७७
निको भएको: ६२९४६
मृत्यु: १२५६
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: ७३४६
गम्भीर संक्रमित: १३३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०८९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९१
कुल परीक्षण: ४९०५१८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७४६८९
81
Ireland

संक्रमित: ७१४९४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २३३६४
मृत्यु: २०३६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४६०९४
गम्भीर संक्रमित: ३५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४४१४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४१०
कुल परीक्षण: १९२४०७७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३८७९१३
82
Nigeria

संक्रमित: ६६९७४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६२५८५
मृत्यु: ११६९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३२२०
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३२२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ७४९१३६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३५९९
83
Malaysia

संक्रमित: ६१८६१
नयाँ संक्रमित: ११०९
निको भएको: ५०२०४
मृत्यु: ३५०
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: ११३०७
गम्भीर संक्रमित: ११३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९०१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११
कुल परीक्षण: २५९६००४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७९७९५
84
Macedonia

संक्रमित: ५८६०८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३६०६४
मृत्यु: १६३०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २०९१४
गम्भीर संक्रमित: १३८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २८१३२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७८२
कुल परीक्षण: ३२२८७५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५४९८०
85
Singapore

संक्रमित: ५८१९९
नयाँ संक्रमित: ४
निको भएको: ५८१०४
मृत्यु: २८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६७
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९९१६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: ४४४८११०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७५७९००
86
Lithuania

संक्रमित: ५६०९५
नयाँ संक्रमित: २३३९
निको भएको: १३५१४
मृत्यु: ४७१
नयाँ मृत्यु: २२
सक्रिय संक्रमित: ४२११०
गम्भीर संक्रमित: ११७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २०७२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७४
कुल परीक्षण: १३१५९४७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८६२०२
87
Ghana

संक्रमित: ५१२२५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५०१२७
मृत्यु: ३२३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७७५
गम्भीर संक्रमित: १७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६३५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०
कुल परीक्षण: ५८३५४५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८६२४
88
Afghanistan

संक्रमित: ४५८३९
नयाँ संक्रमित: १२३
निको भएको: ३६२९५
मृत्यु: १७४०
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: ७८०४
गम्भीर संक्रमित: ९३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११६७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४४
कुल परीक्षण: १४५५४०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३७०५
89
El Salvador

संक्रमित: ३८४०५
नयाँ संक्रमित: १७७
निको भएको: ३५०७८
मृत्यु: ११०२
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: २२२५
गम्भीर संक्रमित: ३८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५९०९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७०
कुल परीक्षण: ५४२७५७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८३५०७
90
Albania

संक्रमित: ३५६००
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १७३५२
मृत्यु: ७५३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७४९५
गम्भीर संक्रमित: २१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२३७६
प्रतिमिलियनमृत्यु: २६२
कुल परीक्षण: १७७६१७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६१७४७
91
Norway

संक्रमित: ३४९४२
नयाँ संक्रमित: १९४
निको भएको: २०९५६
मृत्यु: ३२८
नयाँ मृत्यु: १२
सक्रिय संक्रमित: १३६५८
गम्भीर संक्रमित: ३१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६४२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६०
कुल परीक्षण: २२२४०४५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४०८९५०
92
Montenegro

संक्रमित: ३३३१६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २१७२१
मृत्यु: ४६९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १११२६
गम्भीर संक्रमित: ६१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५३०४३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७४७
कुल परीक्षण: १२७२२७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०२५५९
93
S. Korea

संक्रमित: ३२८८७
नयाँ संक्रमित: ५६९
निको भएको: २७१०३
मृत्यु: ५१६
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: ५२६८
गम्भीर संक्रमित: ७७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६४१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०
कुल परीक्षण: ३००९५७७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५८६८१
94
Luxembourg

संक्रमित: ३२८७३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २३४०४
मृत्यु: २९४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९१७५
गम्भीर संक्रमित: ४४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५२१७३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४६७
कुल परीक्षण: १३३८५५९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१२४४५७
95
Australia

संक्रमित: २७८७३
नयाँ संक्रमित: ६
निको भएको: २५५७०
मृत्यु: ९०७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३९६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०८८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३५
कुल परीक्षण: ९९२१८५१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३८७२७९
96
Cameroon

संक्रमित: २४०२२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २२१७७
मृत्यु: ४३७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४०८
गम्भीर संक्रमित: ५२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८९६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६
कुल परीक्षण: १४९०००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५५८
97
Finland

संक्रमित: २३७६६
नयाँ संक्रमित: ६१८
निको भएको: १६८००
मृत्यु: ३९३
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: ६५७३
गम्भीर संक्रमित: १९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४२८७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७१
कुल परीक्षण: १८८०१४४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३९११७
98
Sri Lanka

संक्रमित: २२२७९
नयाँ संक्रमित: २५१
निको भएको: १६२२६
मृत्यु: ९९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५९५४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०३९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: ७९०८९६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३६८७२
99
Côte d'Ivoire

संक्रमित: २११९९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २०८५२
मृत्यु: १३१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७९६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: २१३६८९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८०२२
100
Uganda

संक्रमित: १९११५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८८४०
मृत्यु: १९१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १००८४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४१३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४
कुल परीक्षण: ६१८७८३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३३६१
101
Zambia

संक्रमित: १७५६९
नयाँ संक्रमित: १६
निको भएको: १६८४५
मृत्यु: ३५७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३६७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९४५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९
कुल परीक्षण: ३८८४६२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०८९८
102
Madagascar

संक्रमित: १७३४१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १६६५७
मृत्यु: २५१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४३३
गम्भीर संक्रमित: १६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६२०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: ९३७३४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३५१
103
Sudan

संक्रमित: १६८६४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९९६४
मृत्यु: १२१५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५६८५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३८१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २७
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
104
Senegal

संक्रमित: १५९८१
नयाँ संक्रमित: २१
निको भएको: १५५६९
मृत्यु: ३३२
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: ८०
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९४५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: २२८०६०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३४७९
105
Latvia

संक्रमित: १५८०८
नयाँ संक्रमित: ६३७
निको भएको: १७१९
मृत्यु: १९०
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: १३८९९
गम्भीर संक्रमित: ३१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८४१९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०१
कुल परीक्षण: ६१०७२२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३२५२६८
106
Mozambique

संक्रमित: १५४६७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३५२०
मृत्यु: १२८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८१९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४८९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४
कुल परीक्षण: २२७१८५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७१८९
107
Angola

संक्रमित: १४९२०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७६१७
मृत्यु: ३४१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६९६२
गम्भीर संक्रमित: १६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४४८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०
कुल परीक्षण: १७१२४७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५१४७
108
Namibia

संक्रमित: १४१५५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३३५५
मृत्यु: १४७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६५३
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५५३१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५७
कुल परीक्षण: १५१७२१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५९२८१
109
French Polynesia

संक्रमित: १३८८३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४८४२
मृत्यु: ७२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८९६९
गम्भीर संक्रमित: २२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४९३०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: २५६
कुल परीक्षण: २६३५५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९३६०१
110
Guinea

संक्रमित: १३००६
नयाँ संक्रमित: ५७
निको भएको: ११९४३
मृत्यु: ७६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९८७
गम्भीर संक्रमित: २४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९८०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ७१८२१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५४११
111
Maldives

संक्रमित: १२८८९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११७१७
मृत्यु: ४६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११२६
गम्भीर संक्रमित: १२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३६७७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८५
कुल परीक्षण: १५०७४३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७६९१५
112
DRC

संक्रमित: १२४७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११४९५
मृत्यु: ३३३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६४२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
113
Tajikistan

संक्रमित: १२०४४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११४३७
मृत्यु: ८६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५२१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२५२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
114
Estonia

संक्रमित: ११३२३
नयाँ संक्रमित: ३७०
निको भएको: ६७१०
मृत्यु: १०४
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: ४५०९
गम्भीर संक्रमित: १७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८५३३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७८
कुल परीक्षण: ४६४०२५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३४९७०६
115
French Guiana

संक्रमित: १११३८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९९९५
मृत्यु: ७०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०७३
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६९१०
प्रतिमिलियनमृत्यु: २३२
कुल परीक्षण: ८१८८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७१३४०
116
Cabo Verde

संक्रमित: १०५७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९९५६
मृत्यु: १०५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५०९
गम्भीर संक्रमित: २३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८९२८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८८
कुल परीक्षण: १०२८३९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८४१५८
117
Jamaica

संक्रमित: १०५४१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५७२१
मृत्यु: २४८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४५७२
गम्भीर संक्रमित: १२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३५५३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८४
कुल परीक्षण: १११९५८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३७७४२
118
Botswana

संक्रमित: १०२५८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७७१७
मृत्यु: ३१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २५१०
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४३२७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३
कुल परीक्षण: ४०६९७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७१६७५
119
Cyprus

संक्रमित: ९६७३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २०५५
मृत्यु: ४८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७५७०
गम्भीर संक्रमित: १५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७९८८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४०
कुल परीक्षण: ६००५७२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४९५९६२
120
Zimbabwe

संक्रमित: ९६२३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८३९७
मृत्यु: २७४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९५२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६४४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८
कुल परीक्षण: १७५४३०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११७३४
121
Malta

संक्रमित: ९५०१
नयाँ संक्रमित: ९६
निको भएको: ७२९७
मृत्यु: १२८
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: २०७६
गम्भीर संक्रमित: १८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २१४९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९०
कुल परीक्षण: ४१९०२०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९४७९६२
122
Haiti

संक्रमित: ९२५६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७९२५
मृत्यु: २३२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०९९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८०८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: ३४७३४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०३१
123
Gabon

संक्रमित: ९१७३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९०१६
मृत्यु: ५९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९८
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४०८३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २६
कुल परीक्षण: २९१४०३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२९७०४
124
Guadeloupe

संक्रमित: ८३४४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २२४२
मृत्यु: १४९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५९५३
गम्भीर संक्रमित: ९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २०८५२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३७२
कुल परीक्षण: ७४१३८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८५२७५
125
Mauritania

संक्रमित: ८२८८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७६५२
मृत्यु: १७१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४६५
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३६
कुल परीक्षण: ९८६४१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०९९५
126
Cuba

संक्रमित: ८०७५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७४९७
मृत्यु: १३३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४४५
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७१३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२
कुल परीक्षण: १०७२१०७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९४६७७
127
Réunion

संक्रमित: ७८३६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६६६०
मृत्यु: ३९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११३७
गम्भीर संक्रमित: १७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८७२७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४३
कुल परीक्षण: ४८८५९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५४४१५
128
Syrian Arab Republic

संक्रमित: ७५४२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३३३०
मृत्यु: ३९९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३८१३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४२७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २३
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
129
Bahamas

संक्रमित: ७४८२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५७८९
मृत्यु: १६३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १५३०
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८९५३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४१३
कुल परीक्षण: ४२४६४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०७५६८
130
Trinidad and Tobago

संक्रमित: ६५७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५६८०
मृत्यु: ११६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७७४
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४६८८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८३
कुल परीक्षण: ३६३७४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५९५७
131
Andorra

संक्रमित: ६५३४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५६४९
मृत्यु: ७६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८०९
गम्भीर संक्रमित: २०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८४५११
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९८३
कुल परीक्षण: १६८६३५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१८११४२
132
Swaziland

संक्रमित: ६३२९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५९२९
मृत्यु: १२०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २८०
गम्भीर संक्रमित: ११
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५४३३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०३
कुल परीक्षण: ६२२१३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५३४०१
133
Hong Kong

संक्रमित: ६०४०
नयाँ संक्रमित: ९२
निको भएको: ५३१३
मृत्यु: १०८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६१९
गम्भीर संक्रमित: ६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८०३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४
कुल परीक्षण: ३९९४८७३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५३१११८
134
Malawi

संक्रमित: ६०२०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५४५०
मृत्यु: १८५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३८५
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३११
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०
कुल परीक्षण: ७२८४५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३७६९
135
Rwanda

संक्रमित: ५८५१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५३४५
मृत्यु: ४७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४५९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४४७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४
कुल परीक्षण: ६१७२५८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४७१९१
136
Nicaragua

संक्रमित: ५७८४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४२२५
मृत्यु: १६०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३९९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
137
Djibouti

संक्रमित: ५६७६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५५७६
मृत्यु: ६१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५७११
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६१
कुल परीक्षण: ९१२५०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९१८२१
138
Congo

संक्रमित: ५६३२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४९८८
मृत्यु: ९३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५५१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०११
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
139
Belize

संक्रमित: ५५१५
नयाँ संक्रमित: ९२
निको भएको: ३०२१
मृत्यु: १३१
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: २३६३
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३७६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३२७
कुल परीक्षण: २९७२७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७४२२०
140
Martinique

संक्रमित: ५४१३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९८
मृत्यु: ४०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५२७५
गम्भीर संक्रमित: १६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४४२९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०७
कुल परीक्षण: ६३७७४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६९९९८
141
Iceland

संक्रमित: ५३४६
नयाँ संक्रमित: २३
निको भएको: ५१४४
मृत्यु: २६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७६
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५६२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७६
कुल परीक्षण: ३८६९५७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११३०९८४
142
Suriname

संक्रमित: ५३०७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५१८५
मृत्यु: ११७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९०१४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९९
कुल परीक्षण: २१४२६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३६३९२
143
Guyana

संक्रमित: ५२७६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४२५२
मृत्यु: १४९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८७५
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६६९५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८९
कुल परीक्षण: २८८७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३६६४३
144
Mayotte

संक्रमित: ५१८१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २९६४
मृत्यु: ४९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१६८
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८८१०
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७८
कुल परीक्षण: २५२३१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९१६०३
145
Equatorial Guinea

संक्रमित: ५१४६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५००५
मृत्यु: ८५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६२१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६०
कुल परीक्षण: ७०१०८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४९३३१
146
Uruguay

संक्रमित: ५११७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४०२१
मृत्यु: ७४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०२२
गम्भीर संक्रमित: ११
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१
कुल परीक्षण: ४१६०९३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११९६१४
147
Central African Republic

संक्रमित: ४९१३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १९२४
मृत्यु: ६३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २९२६
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०१०
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३
कुल परीक्षण: ३२७११
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६७२६
148
Aruba

संक्रमित: ४७९१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४६४०
मृत्यु: ४५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०६
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४४७९७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४२१
कुल परीक्षण: ४८१३७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४५००८९
149
Mali

संक्रमित: ४५०५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३०७६
मृत्यु: १४८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२८१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २२०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ९६०६६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४६९०
150
Somalia

संक्रमित: ४४५१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३४१७
मृत्यु: ११३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९२१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
151
Thailand

संक्रमित: ३९६१
नयाँ संक्रमित: १९
निको भएको: ३७९०
मृत्यु: ६०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १११
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ९७७८५४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३९९५
152
Gambia

संक्रमित: ३७२८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३५८८
मृत्यु: १२३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५२६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५०
कुल परीक्षण: २४५२४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १००३६
153
South Sudan

संक्रमित: ३०९२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २९४९
मृत्यु: ६१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: ५६८४८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५०५५
154
Benin

संक्रमित: २९७४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २५७९
मृत्यु: ४३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३५२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४
कुल परीक्षण: २९४००९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४००२
155
Togo

संक्रमित: २९०४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २३४५
मृत्यु: ६४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४९५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३४८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८
कुल परीक्षण: १४५४४४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७४०६
156
Burkina Faso

संक्रमित: २७७७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २५६७
मृत्यु: ६८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
157
Guinea-Bissau

संक्रमित: २४२२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २३०९
मृत्यु: ४३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७०
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२१९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २२
कुल परीक्षण: २९०३७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १४६१७
158
Sierra Leone

संक्रमित: २४०९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १८३१
मृत्यु: ७४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५०४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३००
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
159
Yemen

संक्रमित: २१३७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४८४
मृत्यु: ६१२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४१
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: १६८५५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५६०
160
Lesotho

संक्रमित: २१०९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२७८
मृत्यु: ४४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७८७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९८१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: २५६८७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११९५२
161
New Zealand

संक्रमित: २०४७
नयाँ संक्रमित: ७
निको भएको: १९५६
मृत्यु: २५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४०९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: १२६००५५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५१९०५
162
Curaçao

संक्रमित: २०४६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०७८
मृत्यु: ३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९६५
गम्भीर संक्रमित: ९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२४४८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८
कुल परीक्षण: २०२०३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२२९१५
163
Chad

संक्रमित: १६६१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४९६
मृत्यु: १०१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १००
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
164
Liberia

संक्रमित: १५९१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३४०
मृत्यु: ८३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १६८
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३१२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६
कुल परीक्षण: ३४१०५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६६८१
165
San Marino

संक्रमित: १५१४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२३१
मृत्यु: ४४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २३९
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४४५८२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२९६
कुल परीक्षण: १६३०७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८०१८३
166
Niger

संक्रमित: १४४३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११८२
मृत्यु: ७०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १९१
गम्भीर संक्रमित: ९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: ४४९५०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८३१
167
Vietnam

संक्रमित: १३३९
नयाँ संक्रमित: ८
निको भएको: ११७०
मृत्यु: ३५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १३३९४६५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३७११
168
Liechtenstein

संक्रमित: १२०८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०१०
मृत्यु: १४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८४
गम्भीर संक्रमित: १२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३१६४५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३६७
कुल परीक्षण: १४०४०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३६७७९९
169
Channel Islands

संक्रमित: ११४७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९६०
मृत्यु: ४८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३९
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६५७३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २७५
कुल परीक्षण: १९९४९१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११४३१३६
170
Sint Maarten

संक्रमित: १०४१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९२८
मृत्यु: २५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८८
गम्भीर संक्रमित: ६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४१६८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५८०
कुल परीक्षण: ७२००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६७१५८
171
Gibraltar

संक्रमित: ९९९
नयाँ संक्रमित: ८
निको भएको: ९०५
मृत्यु: ५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८९
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९६५५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४८
कुल परीक्षण: ८८७१३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २६३३४४९
172
Sao Tome and Principe

संक्रमित: ९८५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९२८
मृत्यु: १७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४४६१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७७
कुल परीक्षण: ७४९८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३९६०
173
Turks and Caicos Islands

संक्रमित: ७४६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७००
मृत्यु: ६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४०
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९१६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५४
कुल परीक्षण: ६२४४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६०३९९
174
Mongolia

संक्रमित: ७३८
नयाँ संक्रमित: २६
निको भएको: ३४७
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३९१
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २२४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १४४१७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४३६९७
175
Diamond Princess

संक्रमित: ७१२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६५९
मृत्यु: १३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४०
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
176
Saint Martin

संक्रमित: ६९०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५९८
मृत्यु: १२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८०
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७७२४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०८
कुल परीक्षण: ७१४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८३६३३
177
Burundi

संक्रमित: ६७७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५७५
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ६२२१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५१७१
178
Papua New Guinea

संक्रमित: ६४५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५८८
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ३००२७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३३१
179
Taiwan

संक्रमित: ६३९
नयाँ संक्रमित: १४
निको भएको: ५५५
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १०८९७३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४५७२
180
Comoros

संक्रमित: ६१०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५८५
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६९६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
181
Monaco

संक्रमित: ६००
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५३०
मृत्यु: ३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६७
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५२४६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७६
कुल परीक्षण: ५१९५३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३२०११२
182
Eritrea

संक्रमित: ५६६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४७७
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: २१६५५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६०७२
183
Tanzania

संक्रमित: ५०९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १८३
मृत्यु: २१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३०५
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
184
Faroe Islands

संक्रमित: ५००
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४९८
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०२१७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १६६२४१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३९६९०२
185
Mauritius

संक्रमित: ४९८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४४०
मृत्यु: १०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८
कुल परीक्षण: २८९५५२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२७५२३
186
Bhutan

संक्रमित: ३८९
नयाँ संक्रमित: ३
निको भएको: ३६८
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५०२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १९९२६१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५७०९७
187
Isle of Man

संक्रमित: ३६९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३३८
मृत्यु: २५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४३३०
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९३
कुल परीक्षण: १८१५९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१३०९४
188
Cambodia

संक्रमित: ३०७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २९८
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: २२६३१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३४६१
189
Cayman Islands

संक्रमित: २६९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २४९
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४०७४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०
कुल परीक्षण: ५१९९३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७८७३६७
190
Barbados

संक्रमित: २६६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २४६
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४
कुल परीक्षण: ४६०२८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६००८७
191
Bermuda

संक्रमित: २४१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २०६
मृत्यु: ९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३८७६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४५
कुल परीक्षण: १०३४६०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६६३७७२
192
Saint Lucia

संक्रमित: २३८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०९
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११
कुल परीक्षण: १५४४८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८३९७१
193
Seychelles

संक्रमित: १६६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५९
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६८४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ५२००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५२७४२
194
Caribbean Netherlands

संक्रमित: १६१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५५
मृत्यु: ३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६११७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११४
कुल परीक्षण: ३५३९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३४४५०
195
Brunei

संक्रमित: १५०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४५
मृत्यु: ३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३४२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ७५९१६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७२८६१
196
Antigua and Barbuda

संक्रमित: १४१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३०
मृत्यु: ४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४३५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४१
कुल परीक्षण: ४५०२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४५८१८
197
St. Barth

संक्रमित: १२७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९४
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२८४३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४७६७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८२०५१
198
Saint Vincent and the Grenadines

संक्रमित: ८४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७८
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७५६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ९१०४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८१९५७
199
Dominica

संक्रमित: ७७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६३
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ५६५५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७८४७७
200
British Virgin Islands

संक्रमित: ७१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७०
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३४२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३३
कुल परीक्षण: ५१९३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७१३१३
201
Macao

संक्रमित: ४६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४६
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४२३८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६४९१
202
Grenada

संक्रमित: ४१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३०
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ६२५२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५४५७
203
Lao People's Democratic Republic

संक्रमित: ३९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २४
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ७४६२२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०१९७
204
Fiji

संक्रमित: ३८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३३
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २
कुल परीक्षण: १५२३५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६९४५
205
New Caledonia

संक्रमित: ३२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३२
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १७१७९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५९९३९
206
Timor-Leste

संक्रमित: ३०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३०
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १३२८९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०००३
207
Holy See (Vatican City State)

संक्रमित: २७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३६६६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
208
Saint Kitts and Nevis

संक्रमित: २२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १९
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४१२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ३६७७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६८९२०
209
Greenland

संक्रमित: १८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १८
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३१७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १२५७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२१४०५
210
Solomon Islands

संक्रमित: १७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४५००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६४८८
211
Falkland Islands (Malvinas)

संक्रमित: १६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४५४५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४२४५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२०५९६६
212
Saint Pierre Miquelon

संक्रमित: १६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७६७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: २६२४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४५३८२२
213
Montserrat

संक्रमित: १३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६०४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २००
कुल परीक्षण: ५७७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११५५६२
214
Western Sahara

संक्रमित: १०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
215
MS Zaandam

संक्रमित: ९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
216
Anguilla

संक्रमित: ४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: २३०८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५३२८४
217
Marshall Islands

संक्रमित: ४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
218
Wallis and Futuna

संक्रमित: ३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ११४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०२९८५
219
Samoa

संक्रमित: १
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
220
Vanuatu

संक्रमित: १
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०