विश्व | COVID-१९

कोरोना प्रभावित देश संख्या: २१७

संक्रमित संख्याको आधारमा देशहरुको श्रेणीकरण
1
USA

संक्रमित: ८९४६४१३
नयाँ संक्रमित: ५४०८०
निको भएको: ५८०२३०१
मृत्यु: २३०९०६
नयाँ मृत्यु: ३९०
सक्रिय संक्रमित: २९१३२०६
गम्भीर संक्रमित: १६४७१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६९७८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६९६
कुल परीक्षण: १३४२८५३२९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४०४९३५
2
India

संक्रमित: ७९४५७७७
नयाँ संक्रमित: ३६७२७
निको भएको: ७१९८६६०
मृत्यु: ११९५३४
नयाँ मृत्यु: ५०४
सक्रिय संक्रमित: ६२७५८३
गम्भीर संक्रमित: ८९४४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५७४०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८६
कुल परीक्षण: १०३४६२७७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७४७४०
3
Brazil

संक्रमित: ५४०९८५४
नयाँ संक्रमित: १५७२६
निको भएको: ४८६५९३०
मृत्यु: १५७३९७
नयाँ मृत्यु: २३४
सक्रिय संक्रमित: ३८६५२७
गम्भीर संक्रमित: ८३१८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५३९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७३९
कुल परीक्षण: २१९०००००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०२७९७
4
Russia

संक्रमित: १५३१२२४
नयाँ संक्रमित: १७३४७
निको भएको: ११४६०९६
मृत्यु: २६२६९
नयाँ मृत्यु: २१९
सक्रिय संक्रमित: ३५८८५९
गम्भीर संक्रमित: २३००
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०४९१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८०
कुल परीक्षण: ५७८२१२६०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३९६१५९
5
France

संक्रमित: ११६५२७८
नयाँ संक्रमित: २६७७१
निको भएको: १११३४७
मृत्यु: ३५०१८
नयाँ मृत्यु: २५७
सक्रिय संक्रमित: १०१८९१३
गम्भीर संक्रमित: २७७०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७८४०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५३६
कुल परीक्षण: १४८८००४०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२७८०३
6
Spain

संक्रमित: ११५६४९८
नयाँ संक्रमित: १७३९६
निको भएको: ०
मृत्यु: ३५०३१
नयाँ मृत्यु: ९३
सक्रिय संक्रमित: ११२१४६७
गम्भीर संक्रमित: २१६३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४७३२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७४९
कुल परीक्षण: १६६९००७६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३५६९२६
7
Argentina

संक्रमित: १०९०५८९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८९४८१९
मृत्यु: २८८९६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १६६८७४
गम्भीर संक्रमित: ४८६३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४०६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६३७
कुल परीक्षण: २८२३६५४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६२२९५
8
Colombia

संक्रमित: १०२५०५२
नयाँ संक्रमित: ९१६७
निको भएको: ९२४०४४
मृत्यु: ३०३४८
नयाँ मृत्यु: १९४
सक्रिय संक्रमित: ७०६६०
गम्भीर संक्रमित: २३६५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २००७८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५९४
कुल परीक्षण: ४७८९६२५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९३८१४
9
UK

संक्रमित: ८९४६९०
नयाँ संक्रमित: २०८९०
निको भएको: ०
मृत्यु: ४४९९८
नयाँ मृत्यु: १०२
सक्रिय संक्रमित: ८४९६९२
गम्भीर संक्रमित: ७४३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३१५७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६६२
कुल परीक्षण: ३२१५१२४२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४७२८१४
10
Mexico

संक्रमित: ८९११६०
नयाँ संक्रमित: ४३६०
निको भएको: ६५०३५५
मृत्यु: ८८९२४
नयाँ मृत्यु: १८१
सक्रिय संक्रमित: १५१८८१
गम्भीर संक्रमित: २७८१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६८८९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६८७
कुल परीक्षण: २२९५६७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७७४६
11
Peru

संक्रमित: ८८८७१५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८०७६३६
मृत्यु: ३४१४९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४६९३०
गम्भीर संक्रमित: १०५०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६८३६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०३१
कुल परीक्षण: ४३९०४०२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३२५७४
12
South Africa

संक्रमित: ७१६७५९
नयाँ संक्रमित: ८९१
निको भएको: ६४६७२१
मृत्यु: १९००८
नयाँ मृत्यु: ४०
सक्रिय संक्रमित: ५१०३०
गम्भीर संक्रमित: ५४६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२०३७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३१९
कुल परीक्षण: ४७०९४०३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७९०९०
13
Iran

संक्रमित: ५७४८५६
नयाँ संक्रमित: ५९६०
निको भएको: ४५९२५०
मृत्यु: ३२९५३
नयाँ मृत्यु: ३३७
सक्रिय संक्रमित: ८२६५३
गम्भीर संक्रमित: ४९८२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६८१७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३९१
कुल परीक्षण: ४७५३३५७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५६३६४
14
Italy

संक्रमित: ५४२७८९
नयाँ संक्रमित: १७०१२
निको भएको: २६८६२६
मृत्यु: ३७४७९
नयाँ मृत्यु: १४१
सक्रिय संक्रमित: २३६६८४
गम्भीर संक्रमित: १२८४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८९८२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६२०
कुल परीक्षण: १४७७८६८८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४४५४६
15
Chile

संक्रमित: ५०३५९८
नयाँ संक्रमित: १५३५
निको भएको: ४७९८७७
मृत्यु: १४००३
नयाँ मृत्यु: ५९
सक्रिय संक्रमित: ९७१८
गम्भीर संक्रमित: ७३०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६२७२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७३१
कुल परीक्षण: ४१५७३८३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१६८८८
16
Iraq

संक्रमित: ४५५३९८
नयाँ संक्रमित: ३६९१
निको भएको: ३८४५९३
मृत्यु: १०६७१
नयाँ मृत्यु: ४८
सक्रिय संक्रमित: ६०१३४
गम्भीर संक्रमित: ४००
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११२४३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २६३
कुल परीक्षण: २७७५४०२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६८५२२
17
Germany

संक्रमित: ४५०१६७
नयाँ संक्रमित: १२५३०
निको भएको: ३२१६००
मृत्यु: १०१८१
नयाँ मृत्यु: ४३
सक्रिय संक्रमित: ११८३८६
गम्भीर संक्रमित: १३६२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५३६७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२१
कुल परीक्षण: २०३८०३७६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४३००१
18
Bangladesh

संक्रमित: ४००२५१
नयाँ संक्रमित: १४३६
निको भएको: ३१६६००
मृत्यु: ५८१८
नयाँ मृत्यु: १५
सक्रिय संक्रमित: ७७८३३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४२३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३५
कुल परीक्षण: २२७१३४७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३७४८
19
Indonesia

संक्रमित: ३९२९३४
नयाँ संक्रमित: ३२२२
निको भएको: ३१७६७२
मृत्यु: १३४११
नयाँ मृत्यु: ११२
सक्रिय संक्रमित: ६१८५१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४३२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४९
कुल परीक्षण: ४३२७१४४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५७६७
20
Philippines

संक्रमित: ३७१६३०
नयाँ संक्रमित: १६०७
निको भएको: ३२८२५८
मृत्यु: ७०३९
नयाँ मृत्यु: ६२
सक्रिय संक्रमित: ३६३३३
गम्भीर संक्रमित: १५६२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३७७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६४
कुल परीक्षण: ४६२८०६५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४२०५७
21
Turkey

संक्रमित: ३६३९९९
नयाँ संक्रमित: २१९८
निको भएको: ३१६००८
मृत्यु: ९८७४
नयाँ मृत्यु: ७५
सक्रिय संक्रमित: ३८११७
गम्भीर संक्रमित: १७८०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४३०१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११७
कुल परीक्षण: १३३५०८०१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५७७६१
22
Ukraine

संक्रमित: ३४८९२४
नयाँ संक्रमित: ५४२६
निको भएको: १४२५३७
मृत्यु: ६४६४
नयाँ मृत्यु: ७३
सक्रिय संक्रमित: १९९९२३
गम्भीर संक्रमित: १७७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७९९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४८
कुल परीक्षण: ३०२५१४८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६९३०७
23
Saudi Arabia

संक्रमित: ३४५२३२
नयाँ संक्रमित: ३५७
निको भएको: ३३१६९१
मृत्यु: ५३१३
नयाँ मृत्यु: १७
सक्रिय संक्रमित: ८२२८
गम्भीर संक्रमित: ७८४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९८६८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५२
कुल परीक्षण: ७७७२६८३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२२१७५
24
Pakistan

संक्रमित: ३२८६०२
नयाँ संक्रमित: ७०७
निको भएको: ३११०७५
मृत्यु: ६७३९
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: १०७८८
गम्भीर संक्रमित: ५५९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४७९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०
कुल परीक्षण: ४२९०५४५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९३०६
25
Belgium

संक्रमित: ३२१०३१
नयाँ संक्रमित: १५६२२
निको भएको: २३०८७
मृत्यु: १०८१०
नयाँ मृत्यु: ७३
सक्रिय संक्रमित: २८७१३४
गम्भीर संक्रमित: ७५७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७६६१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९३१
कुल परीक्षण: ४५८४१२४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३९४९८८
26
Israel

संक्रमित: ३१०८५१
नयाँ संक्रमित: ९०५
निको भएको: २९४८५४
मृत्यु: २४५३
नयाँ मृत्यु: ५६
सक्रिय संक्रमित: १३५४४
गम्भीर संक्रमित: ४९६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३७९७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २६७
कुल परीक्षण: ४४३३६८७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८२०४९
27
Netherlands

संक्रमित: ३०१५९७
नयाँ संक्रमित: १०३४३
निको भएको: ०
मृत्यु: ७०७२
नयाँ मृत्यु: २६
सक्रिय संक्रमित: २९४५२५
गम्भीर संक्रमित: ५३३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७५८९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४१२
कुल परीक्षण: २९०१९०३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६९२३७
28
Poland

संक्रमित: २६३९२९
नयाँ संक्रमित: १०२४१
निको भएको: ११५३०२
मृत्यु: ४४८३
नयाँ मृत्यु: ४५
सक्रिय संक्रमित: १४४१४४
गम्भीर संक्रमित: ९९९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६९७६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११८
कुल परीक्षण: ४३८१००९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११५७९८
29
Czechia

संक्रमित: २६३५७२
नयाँ संक्रमित: ५४७५
निको भएको: ९८३६९
मृत्यु: २३३७
नयाँ मृत्यु: १३६
सक्रिय संक्रमित: १६२८६६
गम्भीर संक्रमित: ८२८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४५९८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१८
कुल परीक्षण: २०८२८३८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९४३७९
30
Canada

संक्रमित: २१७७६३
नयाँ संक्रमित: १६५९
निको भएको: १८३१०२
मृत्यु: ९९६२
नयाँ मृत्यु: १६
सक्रिय संक्रमित: २४६९९
गम्भीर संक्रमित: २१५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५७५४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २६३
कुल परीक्षण: ९६०३४७७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५३७४३
31
Romania

संक्रमित: २१२४९२
नयाँ संक्रमित: २८४४
निको भएको: १५१८११
मृत्यु: ६४७०
नयाँ मृत्यु: ७९
सक्रिय संक्रमित: ५४२११
गम्भीर संक्रमित: ८२३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११०७०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३३७
कुल परीक्षण: ३०६४६९८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५९६५२
32
Morocco

संक्रमित: १९९७४५
नयाँ संक्रमित: २२६४
निको भएको: १६५९२२
मृत्यु: ३३७३
नयाँ मृत्यु: ७२
सक्रिय संक्रमित: ३०४५०
गम्भीर संक्रमित: ७६४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५३९१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९१
कुल परीक्षण: ३२१७९७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८६८५७
33
Ecuador

संक्रमित: १६१६३५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४१७५९
मृत्यु: १२५५३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७३२३
गम्भीर संक्रमित: ३६५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९११८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७०८
कुल परीक्षण: ५२१८९१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९४४०
34
Nepal

संक्रमित: १५९८३०
नयाँ संक्रमित: १७४१
निको भएको: ११५६७५
मृत्यु: ८६२
नयाँ मृत्यु: १५
सक्रिय संक्रमित: ४३२९३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५४५५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९
कुल परीक्षण: १३९८१७९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४७७१७
35
Bolivia

संक्रमित: १४०८५३
नयाँ संक्रमित: ७४
निको भएको: १०८६५८
मृत्यु: ८६४५
नयाँ मृत्यु: १८
सक्रिय संक्रमित: २३५५०
गम्भीर संक्रमित: ७१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२०१५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७३७
कुल परीक्षण: ३२७३४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७९२३
36
Qatar

संक्रमित: १३१४३२
नयाँ संक्रमित: २६२
निको भएको: १२८३४३
मृत्यु: २३०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २८५९
गम्भीर संक्रमित: ३७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४६८१०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८२
कुल परीक्षण: ९४४०१८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३६२१२
37
Panama

संक्रमित: १२९२००
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०५२३१
मृत्यु: २६३३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१३३६
गम्भीर संक्रमित: १२८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९७९६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६०७
कुल परीक्षण: ६२७७७५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १४४७७७
38
UAE

संक्रमित: १२६२३४
नयाँ संक्रमित: ११११
निको भएको: १२०७५०
मृत्यु: ४८०
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: ५००४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२७१५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४८
कुल परीक्षण: १२५५०७८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२६४१५६
39
Dominican Republic

संक्रमित: १२४८४३
नयाँ संक्रमित: ३१६
निको भएको: १०३०८१
मृत्यु: २२२५
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: १९५३७
गम्भीर संक्रमित: १८१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११४७२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०४
कुल परीक्षण: ५७०७५१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५२४४७
40
Kuwait

संक्रमित: १२२३१७
नयाँ संक्रमित: ६८२
निको भएको: ११३३९१
मृत्यु: ७४९
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: ८१७७
गम्भीर संक्रमित: १२२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २८५०९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७५
कुल परीक्षण: ८८१६८१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०५४९८
41
Portugal

संक्रमित: १२११३३
नयाँ संक्रमित: २४४७
निको भएको: ६९९५६
मृत्यु: २३४३
नयाँ मृत्यु: २७
सक्रिय संक्रमित: ४८८३४
गम्भीर संक्रमित: २४०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११८९१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २३०
कुल परीक्षण: ३१५६९९१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०९९००
42
Switzerland

संक्रमित: १२१०९३
नयाँ संक्रमित: १७४४०
निको भएको: ६१७००
मृत्यु: २१११
नयाँ मृत्यु: २८
सक्रिय संक्रमित: ५७२८२
गम्भीर संक्रमित: १४२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३९५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४३
कुल परीक्षण: १८०८४६४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०८४७४
43
Oman

संक्रमित: ११३३५४
नयाँ संक्रमित: ४२२
निको भएको: ९९६६८
मृत्यु: ११९०
नयाँ मृत्यु: १६
सक्रिय संक्रमित: १२४९६
गम्भीर संक्रमित: १८२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २२०२४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २३१
कुल परीक्षण: ३७६७००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७३१८९
44
Sweden

संक्रमित: ११०५९४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: ५९३३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०४६६१
गम्भीर संक्रमित: ३९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०९२९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५८६
कुल परीक्षण: २०७४७४४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०५०२८
45
Kazakhstan

संक्रमित: ११०५४२
नयाँ संक्रमित: १४०
निको भएको: १०५६७५
मृत्यु: १७९६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३०७१
गम्भीर संक्रमित: २२१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५८६५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९५
कुल परीक्षण: ३३०९६२६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७५५९८
46
Egypt

संक्रमित: १०६५४०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९८९०३
मृत्यु: ६१९९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४३८
गम्भीर संक्रमित: ४१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०३५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६०
कुल परीक्षण: १३५०००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३११
47
Guatemala

संक्रमित: १०४८९४
नयाँ संक्रमित: १०७
निको भएको: ९४५३०
मृत्यु: ३६५१
नयाँ मृत्यु: ७
सक्रिय संक्रमित: ६७१३
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५८२१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०३
कुल परीक्षण: ४१०९३१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२८०५
48
Costa Rica

संक्रमित: १०४४६०
नयाँ संक्रमित: ५११
निको भएको: ६३७०९
मृत्यु: १३१२
नयाँ मृत्यु: १४
सक्रिय संक्रमित: ३९४३९
गम्भीर संक्रमित: २०६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २०४४७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २५७
कुल परीक्षण: २९६३६३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५८००९
49
Japan

संक्रमित: ९७०७४
नयाँ संक्रमित: ५४०
निको भएको: ८९७०९
मृत्यु: १७१८
नयाँ मृत्यु: ७
सक्रिय संक्रमित: ५६४७
गम्भीर संक्रमित: १६२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७६८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४
कुल परीक्षण: २५८१४५६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०४३१
50
Belarus

संक्रमित: ९३७०७
नयाँ संक्रमित: ८८४
निको भएको: ८३७४८
मृत्यु: ९६१
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: ८९९८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९९१८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०२
कुल परीक्षण: २३८६७४०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५२६१०
51
Ethiopia

संक्रमित: ९३७०७
नयाँ संक्रमित: ३६४
निको भएको: ४८१५०
मृत्यु: १४३७
नयाँ मृत्यु: ११
सक्रिय संक्रमित: ४४१२०
गम्भीर संक्रमित: ३१४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८०९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२
कुल परीक्षण: १४४९१७०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२५०९
52
Honduras

संक्रमित: ९३२१४
नयाँ संक्रमित: ४९०
निको भएको: ३७९९६
मृत्यु: २६२३
नयाँ मृत्यु: ६
सक्रिय संक्रमित: ५२५९५
गम्भीर संक्रमित: २६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९३६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २६४
कुल परीक्षण: २२१६१९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२२६४
53
Venezuela

संक्रमित: ८९५६५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८३९४७
मृत्यु: ७७३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४८४५
गम्भीर संक्रमित: ११७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३१५३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २७
कुल परीक्षण: २०२२९४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७१२०६
54
China

संक्रमित: ८५८१०
नयाँ संक्रमित: २०
निको भएको: ८०९११
मृत्यु: ४६३४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २६५
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: १६०००००००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११११६३
55
Austria

संक्रमित: ८३२६७
नयाँ संक्रमित: २४५६
निको भएको: ५९०३६
मृत्यु: ९९२
नयाँ मृत्यु: १३
सक्रिय संक्रमित: २३२३९
गम्भीर संक्रमित: १८८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९२२९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११०
कुल परीक्षण: २१११५७५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २३४०२७
56
Bahrain

संक्रमित: ८०२५५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७६७७६
मृत्यु: ३१५
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: ३१६४
गम्भीर संक्रमित: २६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४६६६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८३
कुल परीक्षण: १६८८४५४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९८१८४७
57
Armenia

संक्रमित: ७८८१०
नयाँ संक्रमित: ९७३
निको भएको: ५११६२
मृत्यु: ११९६
नयाँ मृत्यु: १६
सक्रिय संक्रमित: २६४५२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६५८०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४०३
कुल परीक्षण: ३७९५४१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२८००६
58
Lebanon

संक्रमित: ७२१८६
नयाँ संक्रमित: ७९६
निको भएको: ३५५४५
मृत्यु: ५७९
नयाँ मृत्यु: १४
सक्रिय संक्रमित: ३६०६२
गम्भीर संक्रमित: २४२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०५९१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८५
कुल परीक्षण: ११५७०३७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६९७६४
59
Moldova

संक्रमित: ७१८११
नयाँ संक्रमित: ३०८
निको भएको: ५२७३०
मृत्यु: १७००
नयाँ मृत्यु: १५
सक्रिय संक्रमित: १७३८१
गम्भीर संक्रमित: ८०२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७८१५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४२२
कुल परीक्षण: ३४४९८६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८५५८४
60
Uzbekistan

संक्रमित: ६५६६७
नयाँ संक्रमित: ३६०
निको भएको: ६२८७६
मृत्यु: ५५२
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: २२३९
गम्भीर संक्रमित: २५२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९५३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६
कुल परीक्षण: १३७७९१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४०९८२
61
Nigeria

संक्रमित: ६१९९२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५७४६५
मृत्यु: ११३०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३३९७
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: ६०७४३५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९२४
62
Hungary

संक्रमित: ६१५६३
नयाँ संक्रमित: २३१६
निको भएको: १६४९१
मृत्यु: १४७२
नयाँ मृत्यु: ४७
सक्रिय संक्रमित: ४३६००
गम्भीर संक्रमित: २३३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६३७८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५३
कुल परीक्षण: ९९०३८३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०२६०४
63
Paraguay

संक्रमित: ५९५९४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३९७३५
मृत्यु: १३०९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८५५०
गम्भीर संक्रमित: १३४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८३२३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८३
कुल परीक्षण: ३४७८६३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८५८३
64
Ireland

संक्रमित: ५८०६७
नयाँ संक्रमित: ९३९
निको भएको: २३३६४
मृत्यु: १८८५
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: ३२८१८
गम्भीर संक्रमित: ३८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११७१८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३८०
कुल परीक्षण: १५३८२१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३१०४२१
65
Singapore

संक्रमित: ५७९७३
नयाँ संक्रमित: ३
निको भएको: ५७८७९
मृत्यु: २८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९८८५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: ३४८६२६०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५९४४२०
66
Libyan Arab Jamahiriya

संक्रमित: ५७२२३
नयाँ संक्रमित: १२१०
निको भएको: ३१५१५
मृत्यु: ८०१
नयाँ मृत्यु: ६
सक्रिय संक्रमित: २४९०७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८२९२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११६
कुल परीक्षण: ३०१५७७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४३७०२
67
Algeria

संक्रमित: ५६४१९
नयाँ संक्रमित: २७६
निको भएको: ३९२७३
मृत्यु: १९२२
नयाँ मृत्यु: ८
सक्रिय संक्रमित: १५२२४
गम्भीर संक्रमित: २९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२७९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४४
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
68
Kyrgyzstan

संक्रमित: ५६१७०
नयाँ संक्रमित: ४२०
निको भएको: ४७८४३
मृत्यु: ११३४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७१९३
गम्भीर संक्रमित: २४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८५६५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७३
कुल परीक्षण: ४०२८६०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६१४३०
69
Jordan

संक्रमित: ५५०५५
नयाँ संक्रमित: १९६८
निको भएको: ७५०८
मृत्यु: ६२४
नयाँ मृत्यु: ४५
सक्रिय संक्रमित: ४६९२३
गम्भीर संक्रमित: ५५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५३७९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६१
कुल परीक्षण: १७२९२३५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६८९४९
70
Tunisia

संक्रमित: ५२३९९
नयाँ संक्रमित: १४१८
निको भएको: ५०३२
मृत्यु: ९८३
नयाँ मृत्यु: ५८
सक्रिय संक्रमित: ४६३८४
गम्भीर संक्रमित: २१३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४४१९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८३
कुल परीक्षण: ३३०४१२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७८६४
71
Palestine

संक्रमित: ५०९५२
नयाँ संक्रमित: ५१०
निको भएको: ४४०५५
मृत्यु: ४५४
नयाँ मृत्यु: ६
सक्रिय संक्रमित: ६४४३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९९१६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८८
कुल परीक्षण: ५०१३४३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९७५६९
72
Azerbaijan

संक्रमित: ५०४८६
नयाँ संक्रमित: ५२७
निको भएको: ४१४१०
मृत्यु: ६७९
नयाँ मृत्यु: ८
सक्रिय संक्रमित: ८३९७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४९६५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६७
कुल परीक्षण: १२९८३४८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२७६८७
73
Kenya

संक्रमित: ४९९९७
नयाँ संक्रमित: २७६
निको भएको: ३४४२९
मृत्यु: ९२०
नयाँ मृत्यु: १८
सक्रिय संक्रमित: १४६४८
गम्भीर संक्रमित: १८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९२३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७
कुल परीक्षण: ६६२०४६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२२२८
74
Ghana

संक्रमित: ४७६९०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४६८८७
मृत्यु: ३१६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४८७
गम्भीर संक्रमित: ९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०
कुल परीक्षण: ५१८७८५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६५८८
75
Myanmar

संक्रमित: ४६२००
नयाँ संक्रमित: १४२६
निको भएको: २६००७
मृत्यु: ११२२
नयाँ मृत्यु: २७
सक्रिय संक्रमित: १९०७१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८४७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१
कुल परीक्षण: ६१८२४३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११३३९
76
Slovakia

संक्रमित: ४५१५५
नयाँ संक्रमित: १३१२
निको भएको: १०१३०
मृत्यु: १६५
नयाँ मृत्यु: ६
सक्रिय संक्रमित: ३४८६०
गम्भीर संक्रमित: ८६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८२६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०
कुल परीक्षण: ७००२९२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२८२४७
77
Bosnia

संक्रमित: ४१५९६
नयाँ संक्रमित: ७०३
निको भएको: २६५४२
मृत्यु: ११०४
नयाँ मृत्यु: १८
सक्रिय संक्रमित: १३९५०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२७०४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३३७
कुल परीक्षण: २९६३३९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९०५०७
78
Denmark

संक्रमित: ४१४१२
नयाँ संक्रमित: १०५६
निको भएको: ३२२३७
मृत्यु: ७०८
नयाँ मृत्यु: ६
सक्रिय संक्रमित: ८४६७
गम्भीर संक्रमित: १७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७१४२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२२
कुल परीक्षण: ४९६५३५६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८५६२८४
79
Afghanistan

संक्रमित: ४०९३७
नयाँ संक्रमित: १०४
निको भएको: ३४१५०
मृत्यु: १५१८
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: ५२६९
गम्भीर संक्रमित: ९३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०४४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३९
कुल परीक्षण: १२०४२५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०७२
80
Serbia

संक्रमित: ३९८२७
नयाँ संक्रमित: ३४१
निको भएको: ३१५३६
मृत्यु: ७९३
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: ७४९८
गम्भीर संक्रमित: ३९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४५६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९१
कुल परीक्षण: १२८९५१९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १४७७७९
81
Bulgaria

संक्रमित: ३७८८९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १८३५४
मृत्यु: १०९४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८४४१
गम्भीर संक्रमित: १४६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५४६६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५८
कुल परीक्षण: ६६१८५९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९५४८६
82
Croatia

संक्रमित: ३७२०८
नयाँ संक्रमित: ८२८
निको भएको: २५८३७
मृत्यु: ४५२
नयाँ मृत्यु: १५
सक्रिय संक्रमित: १०९१९
गम्भीर संक्रमित: ६५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९०८२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११०
कुल परीक्षण: ४४९५४१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०९७२३
83
El Salvador

संक्रमित: ३२९२५
नयाँ संक्रमित: १७३
निको भएको: २८५८२
मृत्यु: ९५३
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: ३३९०
गम्भीर संक्रमित: ४७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५०६८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४७
कुल परीक्षण: ४६३५४५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७१३५१
84
Greece

संक्रमित: ३१४९६
नयाँ संक्रमित: ७१४
निको भएको: ९९८९
मृत्यु: ५८१
नयाँ मृत्यु: ७
सक्रिय संक्रमित: २०९२६
गम्भीर संक्रमित: ९५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३०२७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५६
कुल परीक्षण: १६७८१२९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६१२५६
85
Georgia

संक्रमित: ३०३०३
नयाँ संक्रमित: १८७२
निको भएको: ११३७०
मृत्यु: २१५
नयाँ मृत्यु: १४
सक्रिय संक्रमित: १८७१८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७६०१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५४
कुल परीक्षण: ८००७८९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २००८६५
86
Malaysia

संक्रमित: २७८०५
नयाँ संक्रमित: १२४०
निको भएको: १७८२५
मृत्यु: २३६
नयाँ मृत्यु: ७
सक्रिय संक्रमित: ९७४४
गम्भीर संक्रमित: ९४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८५६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: २०२५७२७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६२३३६
87
Australia

संक्रमित: २७५२८
नयाँ संक्रमित: ८
निको भएको: २५१९९
मृत्यु: ९०५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४२४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०७६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३५
कुल परीक्षण: ८५६६५७९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३४७१७
88
Macedonia

संक्रमित: २७१९९
नयाँ संक्रमित: २४५
निको भएको: १८९४८
मृत्यु: ९३४
नयाँ मृत्यु: १५
सक्रिय संक्रमित: ७३१७
गम्भीर संक्रमित: २५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३०५५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४४८
कुल परीक्षण: २३५७७५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११३१७१
89
S. Korea

संक्रमित: २५९५५
नयाँ संक्रमित: ११९
निको भएको: २३९०५
मृत्यु: ४५७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १५९३
गम्भीर संक्रमित: ५३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: २५५२२६४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४९७६८
90
Slovenia

संक्रमित: २४०८०
नयाँ संक्रमित: ११३०
निको भएको: ८५८२
मृत्यु: २५१
नयाँ मृत्यु: १०
सक्रिय संक्रमित: १५२४७
गम्भीर संक्रमित: ८२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११५८२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२१
कुल परीक्षण: ३३०४७१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५८९५४
91
Cameroon

संक्रमित: २१५७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २०११७
मृत्यु: ४२५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०२८
गम्भीर संक्रमित: ६१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६
कुल परीक्षण: १४९०००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५७०
92
Côte d'Ivoire

संक्रमित: २०४८६
नयाँ संक्रमित: १६
निको भएको: २०२१२
मृत्यु: १२२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १५२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: १८८७१६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७१००
93
Albania

संक्रमित: १९४४५
नयाँ संक्रमित: २८८
निको भएको: १०७०५
मृत्यु: ४८०
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: ८२६०
गम्भीर संक्रमित: २०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६७५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६७
कुल परीक्षण: ११३९३०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३९६०३
94
Norway

संक्रमित: १८११०
नयाँ संक्रमित: २०१
निको भएको: ११८६३
मृत्यु: २७९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५९६८
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३३२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५१
कुल परीक्षण: १५८०३४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९०७८७
95
Madagascar

संक्रमित: १६९६८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १६३०१
मृत्यु: २४४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४२३
गम्भीर संक्रमित: १६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६०८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: ८७६५९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३१४१
96
Montenegro

संक्रमित: १६९०९
नयाँ संक्रमित: ११२
निको भएको: १३०१६
मृत्यु: २७०
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: ३६२३
गम्भीर संक्रमित: २६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६९२१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४३०
कुल परीक्षण: ८५८७७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३६७२७
97
Zambia

संक्रमित: १६२००
नयाँ संक्रमित: ६३
निको भएको: १५४४५
मृत्यु: ३४८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४०७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८७४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९
कुल परीक्षण: २३७७१०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२८१९
98
Senegal

संक्रमित: १५५६५
नयाँ संक्रमित: १४
निको भएको: १४३१६
मृत्यु: ३२२
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: ९२७
गम्भीर संक्रमित: ६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९२२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९
कुल परीक्षण: २०३८९४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२०७९
99
Finland

संक्रमित: १४९७०
नयाँ संक्रमित: १२२
निको भएको: ९८००
मृत्यु: ३५४
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: ४८१६
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७००
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६४
कुल परीक्षण: १४०५६०३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५३५६०
100
Luxembourg

संक्रमित: १४३९९
नयाँ संक्रमित: १९५
निको भएको: ९५७०
मृत्यु: १४७
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: ४६८२
गम्भीर संक्रमित: १२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २२८८५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २३४
कुल परीक्षण: १००८०८९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६०२२२७
101
Sudan

संक्रमित: १३७४७
नयाँ संक्रमित: ५
निको भएको: ६७६४
मृत्यु: ८३७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६१४६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३११
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
102
Namibia

संक्रमित: १२६७५
नयाँ संक्रमित: १५
निको भएको: १०८१३
मृत्यु: १३३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७२९
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४९६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५२
कुल परीक्षण: १२२९२४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८१०५
103
Mozambique

संक्रमित: १२१६१
नयाँ संक्रमित: १७५
निको भएको: ९२५४
मृत्यु: ८८
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: २८१९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३८६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: १८१७७२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५७६६
104
Guinea

संक्रमित: ११६३५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०४७४
मृत्यु: ७१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०९०
गम्भीर संक्रमित: २४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८७९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: ४०९९८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०९६
105
Uganda

संक्रमित: ११५५७
नयाँ संक्रमित: ११४
निको भएको: ७३५१
मृत्यु: १०१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४१०५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५०
प्रतिमिलियनमृत्यु: २
कुल परीक्षण: ५३९१४६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११६७४
106
Maldives

संक्रमित: ११५३२
नयाँ संक्रमित: २७
निको भएको: १०५६३
मृत्यु: ३७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९३२
गम्भीर संक्रमित: १२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २१२१७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६८
कुल परीक्षण: १५०७४३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७७३४०
107
DRC

संक्रमित: १११७४
नयाँ संक्रमित: ३१
निको भएको: १०४६८
मृत्यु: ३०५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४०१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
108
Lithuania

संक्रमित: १०९४९
नयाँ संक्रमित: ७६६
निको भएको: ४१६६
मृत्यु: १३६
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: ६६४७
गम्भीर संक्रमित: २६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४०४०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५०
कुल परीक्षण: ९५४९६२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३५२४००
109
Tajikistan

संक्रमित: १०८१९
नयाँ संक्रमित: ४३
निको भएको: ९९५१
मृत्यु: ८१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७८७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११२६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
110
French Guiana

संक्रमित: १०३८५
नयाँ संक्रमित: ९
निको भएको: ९९९५
मृत्यु: ६९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३२१
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३४४९२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २२९
कुल परीक्षण: ७३३०७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४३४७९
111
Angola

संक्रमित: ९३८१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३५०८
मृत्यु: २६८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५६०५
गम्भीर संक्रमित: ३३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २८३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८
कुल परीक्षण: ८५२१३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५६८
112
Haiti

संक्रमित: ९०२६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७३७३
मृत्यु: २३२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४२१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७८९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: ३१७८३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७७७
113
Gabon

संक्रमित: ८९१९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८५१२
मृत्यु: ५४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३५३
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९७८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४
कुल परीक्षण: २२५१०५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १००४००
114
Jamaica

संक्रमित: ८७४९
नयाँ संक्रमित: ३५
निको भएको: ४३०३
मृत्यु: १९२
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: ४२५४
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९५०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६५
कुल परीक्षण: ९२९६५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३१३५१
115
Cabo Verde

संक्रमित: ८४२३
नयाँ संक्रमित: २७
निको भएको: ७४५५
मृत्यु: ९४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८७४
गम्भीर संक्रमित: २३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५०९८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६८
कुल परीक्षण: ८७४८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५६८०२
116
Sri Lanka

संक्रमित: ८४१३
नयाँ संक्रमित: ५४१
निको भएको: ३९३३
मृत्यु: १६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४४६४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४५०८३६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१०२६
117
Zimbabwe

संक्रमित: ८२७६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७७९७
मृत्यु: २३७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २४२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५५४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६
कुल परीक्षण: १६२९५८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०९१४
118
Mauritania

संक्रमित: ७६६४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७३८५
मृत्यु: १६३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११६
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६३५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३५
कुल परीक्षण: ८५७५०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८२९३
119
Guadeloupe

संक्रमित: ७४७४
नयाँ संक्रमित: १४५
निको भएको: २१९९
मृत्यु: ११५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५१६०
गम्भीर संक्रमित: ३५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८६७८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २८७
कुल परीक्षण: ६५०३०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६२५१६
120
Cuba

संक्रमित: ६५९५
नयाँ संक्रमित: २९
निको भएको: ६०२९
मृत्यु: १२८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४३८
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५८२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११
कुल परीक्षण: ८००१९७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७०६६१
121
Bahamas

संक्रमित: ६४१०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३९४८
मृत्यु: १३२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २३३०
गम्भीर संक्रमित: ८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६२५१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३३५
कुल परीक्षण: ३४०८८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८६४२२
122
Botswana

संक्रमित: ६२८३
नयाँ संक्रमित: ३६०
निको भएको: ४४३८
मृत्यु: २१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८२४
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६५५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: २८९२३२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२२२२१
123
Malawi

संक्रमित: ५८९४
नयाँ संक्रमित: ४
निको भएको: ५२९४
मृत्यु: १८३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४१७
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: ६०३०८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३१२७
124
Swaziland

संक्रमित: ५८६३
नयाँ संक्रमित: ९
निको भएको: ५५११
मृत्यु: ११६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २३६
गम्भीर संक्रमित: १९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५०३७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १००
कुल परीक्षण: ४५८७०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३९४०८
125
French Polynesia

संक्रमित: ५८५९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३६८५
मृत्यु: २०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१५४
गम्भीर संक्रमित: १७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २०८१९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७१
कुल परीक्षण: २६३५५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९३६४८
126
Malta

संक्रमित: ५५७८
नयाँ संक्रमित: ८०
निको भएको: ३६३०
मृत्यु: ५३
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: १८९५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२६२२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२०
कुल परीक्षण: ३२०७१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७२५७३१
127
Djibouti

संक्रमित: ५५४१
नयाँ संक्रमित: ५
निको भएको: ५४०९
मृत्यु: ६१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५५८३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६१
कुल परीक्षण: ८४१३३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८४७६६
128
Trinidad and Tobago

संक्रमित: ५५३५
नयाँ संक्रमित: २४
निको भएको: ४१२६
मृत्यु: १०६
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: १३०३
गम्भीर संक्रमित: १४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९५१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७६
कुल परीक्षण: ३२३१९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २३०७०
129
Syrian Arab Republic

संक्रमित: ५४६१
नयाँ संक्रमित: ५३
निको भएको: १७८८
मृत्यु: २७२
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: ३४०१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३१०
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
130
Nicaragua

संक्रमित: ५४३४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४२२५
मृत्यु: १५५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०५४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८१७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २३
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
131
Réunion

संक्रमित: ५३६१
नयाँ संक्रमित: २१२
निको भएको: ४६३०
मृत्यु: २०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७११
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५९७४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २२
कुल परीक्षण: ३५४१९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३९४७१
132
Hong Kong

संक्रमित: ५३०४
नयाँ संक्रमित: ८
निको भएको: ५०५०
मृत्यु: १०५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४९
गम्भीर संक्रमित: १२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४
कुल परीक्षण: ३७०७६६४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४९३२८२
133
Congo

संक्रमित: ५२५३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३८८७
मृत्यु: ९२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२७४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९४५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
134
Suriname

संक्रमित: ५१७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५०३२
मृत्यु: १०९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २९
गम्भीर संक्रमित: ८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८७८८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८५
कुल परीक्षण: १८१३३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०८२३
135
Equatorial Guinea

संक्रमित: ५०७९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४९६२
मृत्यु: ८३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३४
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३५८४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५९
कुल परीक्षण: ६४९१०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४५८०४
136
Rwanda

संक्रमित: ५०७३
नयाँ संक्रमित: ७
निको भएको: ४८४८
मृत्यु: ३४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १९१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३८९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: ५४८९३८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४२०५८
137
Central African Republic

संक्रमित: ४८६२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १९२४
मृत्यु: ६२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २८७६
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १००१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३
कुल परीक्षण: ३२७११
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६७३६
138
Latvia

संक्रमित: ४७५७
नयाँ संक्रमित: ७९
निको भएको: १३५७
मृत्यु: ६०
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: ३३४०
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५३१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३२
कुल परीक्षण: ४२६२३२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२६७९०
139
Iceland

संक्रमित: ४५०४
नयाँ संक्रमित: ५६
निको भएको: ३४६३
मृत्यु: ११
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०३०
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३१७२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३२
कुल परीक्षण: ३४०३१०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९९५२०७
140
Estonia

संक्रमित: ४४२८
नयाँ संक्रमित: १७
निको भएको: ३५०५
मृत्यु: ७३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८५०
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३३७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५५
कुल परीक्षण: २५२९५७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९०६४९
141
Aruba

संक्रमित: ४४२२
नयाँ संक्रमित: २
निको भएको: ४२२२
मृत्यु: ३६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १६४
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४१३६२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३३७
कुल परीक्षण: ३८४०६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३५९२३३
142
Andorra

संक्रमित: ४३२५
नयाँ संक्रमित: २८७
निको भएको: २९५७
मृत्यु: ७२
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: १२९६
गम्भीर संक्रमित: २२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५५९४७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९३१
कुल परीक्षण: १३७४५७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७७८११३
143
Mayotte

संक्रमित: ४३२१
नयाँ संक्रमित: ४५
निको भएको: २९६४
मृत्यु: ४४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३१३
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५७२१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६०
कुल परीक्षण: १३०००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४७२९७
144
Guyana

संक्रमित: ४०२६
नयाँ संक्रमित: ३
निको भएको: ३००९
मृत्यु: ११९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८९८
गम्भीर संक्रमित: १५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५१११
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५१
कुल परीक्षण: १८४८९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २३४७०
145
Somalia

संक्रमित: ३९४१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३१८५
मृत्यु: १०४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६५२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
146
Thailand

संक्रमित: ३७४३
नयाँ संक्रमित: ७
निको भएको: ३५४३
मृत्यु: ५९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४१
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ९७७८५४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३९९८
147
Gambia

संक्रमित: ३६६५
नयाँ संक्रमित: ५
निको भएको: २६६०
मृत्यु: ११९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८८६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५०३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४९
कुल परीक्षण: १८६५७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७६५४
148
Cyprus

संक्रमित: ३६३६
नयाँ संक्रमित: ९१
निको भएको: १८८२
मृत्यु: २५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७२९
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३००५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१
कुल परीक्षण: ४५८१६४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३७८५९९
149
Mali

संक्रमित: ३४९९
नयाँ संक्रमित: ९
निको भएको: २६६४
मृत्यु: १३३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७०२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ७१२५४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३४८८
150
Belize

संक्रमित: ३१४५
नयाँ संक्रमित: ३९
निको भएको: १९६१
मृत्यु: ५०
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: ११३४
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७८६५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२५
कुल परीक्षण: २१४००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५३५१४
151
South Sudan

संक्रमित: २८८३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२९०
मृत्यु: ५६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १५३७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: १२०४४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०७२
152
Uruguay

संक्रमित: २८५१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २३५१
मृत्यु: ५३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४४७
गम्भीर संक्रमित: ११
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८२०
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५
कुल परीक्षण: ३०२३३४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८६९३८
153
Benin

संक्रमित: २५५७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २३३०
मृत्यु: ४१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २०९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: २३८१०५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९४८२
154
Burkina Faso

संक्रमित: २४५९
नयाँ संक्रमित: ८
निको भएको: २१६४
मृत्यु: ६७
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: २२८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
155
Guinea-Bissau

संक्रमित: २४०३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १८१८
मृत्यु: ४१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५४४
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२१२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
156
Sierra Leone

संक्रमित: २३४६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १७८७
मृत्यु: ७४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४८५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
157
Martinique

संक्रमित: २२५७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९८
मृत्यु: २४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१३५
गम्भीर संक्रमित: १९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६०१६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६४
कुल परीक्षण: ४२५०४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११३२९२
158
Togo

संक्रमित: २२०४
नयाँ संक्रमित: ४
निको भएको: १६०८
मृत्यु: ५३
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: ५४३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ११३९१३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३६६०
159
Yemen

संक्रमित: २०६०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३६०
मृत्यु: ५९९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
160
Lesotho

संक्रमित: १९४३
नयाँ संक्रमित: ३
निको भएको: ९७५
मृत्यु: ४३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९२५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९०५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: २२३४०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०४०२
161
New Zealand

संक्रमित: १९४०
नयाँ संक्रमित: ५
निको भएको: १८४१
मृत्यु: २५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३८८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: १०७०१८१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१३९४६
162
Chad

संक्रमित: १४४१
नयाँ संक्रमित: ४
निको भएको: १२७७
मृत्यु: ९६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
163
Liberia

संक्रमित: १४१६
नयाँ संक्रमित: २३
निको भएको: १२७८
मृत्यु: ८२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५६
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६
कुल परीक्षण: ३०३३२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५९५४
164
Niger

संक्रमित: १२१५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११२९
मृत्यु: ६९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७
गम्भीर संक्रमित: ९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: ३५२५७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १४४१
165
Vietnam

संक्रमित: ११६९
नयाँ संक्रमित: १
निको भएको: १०६१
मृत्यु: ३५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १२४६४८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२७६९
166
Sao Tome and Principe

संक्रमित: ९४०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९०२
मृत्यु: १५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४२६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६८
कुल परीक्षण: ६०४७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७४३२
167
Curaçao

संक्रमित: ८७३
नयाँ संक्रमित: १५
निको भएको: ५९०
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २८२
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५३१३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ११७६१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७१५७९
168
San Marino

संक्रमित: ८५२
नयाँ संक्रमित: ३३
निको भएको: ७१६
मृत्यु: ४२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९४
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५०९३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२३७
कुल परीक्षण: ९५८२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २८२२०५
169
Channel Islands

संक्रमित: ७९६
नयाँ संक्रमित: १
निको भएको: ६७१
मृत्यु: ४८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७७
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४५६५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २७५
कुल परीक्षण: १४१८८८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८१३७०९
170
Sint Maarten

संक्रमित: ७८४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७०५
मृत्यु: २२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५७
गम्भीर संक्रमित: ६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८२२०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५११
कुल परीक्षण: ५९६१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३८५३१
171
Diamond Princess

संक्रमित: ७१२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६५९
मृत्यु: १३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४०
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
172
Turks and Caicos Islands

संक्रमित: ७०१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६८९
मृत्यु: ६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८०२९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५४
कुल परीक्षण: ४१९४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०७८६५
173
Gibraltar

संक्रमित: ६७०
नयाँ संक्रमित: ३
निको भएको: ५३२
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३८
गम्भीर संक्रमित: २१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९८८८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ६२२६९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८४८४०३
174
Papua New Guinea

संक्रमित: ५८८
नयाँ संक्रमित: ५
निको भएको: ५४६
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: २९००२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३२२२
175
Burundi

संक्रमित: ५५७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५११
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४९६४२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४१३७
176
Taiwan

संक्रमित: ५५०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४९७
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १००३०६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४२०९
177
Saint Martin

संक्रमित: ५४२
नयाँ संक्रमित: ४
निको भएको: ४२२
मृत्यु: ८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११२
गम्भीर संक्रमित: १२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३९४३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०६
कुल परीक्षण: ६०७२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५६२०१
178
Comoros

संक्रमित: ५१७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४९४
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५९१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
179
Tanzania

संक्रमित: ५०९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १८३
मृत्यु: २१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३०५
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
180
Faroe Islands

संक्रमित: ४९०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४७८
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १००१६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १५०९५२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०८५५६५
181
Eritrea

संक्रमित: ४६१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४०५
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
182
Mauritius

संक्रमित: ४३५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३८६
मृत्यु: १०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३४२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८
कुल परीक्षण: २६०९७३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०५०९६
183
Liechtenstein

संक्रमित: ४०२
नयाँ संक्रमित: ३७
निको भएको: २१०
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १९१
गम्भीर संक्रमित: ८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०५३४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २६
कुल परीक्षण: ९१५५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २३९८९२
184
Isle of Man

संक्रमित: ३५१
नयाँ संक्रमित: ३
निको भएको: ३२१
मृत्यु: २४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४१२१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २८२
कुल परीक्षण: १५८११
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८५६२५
185
Bhutan

संक्रमित: ३४२
नयाँ संक्रमित: २
निको भएको: ३०७
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४४२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १६६०८७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१४५००
186
Mongolia

संक्रमित: ३३९
नयाँ संक्रमित: १
निको भएको: ३१२
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २७
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ८५७५३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २६०२६
187
Monaco

संक्रमित: ३१०
नयाँ संक्रमित: ४
निको भएको: २५०
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५८
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७८८२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५१
कुल परीक्षण: ५१९५३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३२०९१७
188
Cambodia

संक्रमित: २८७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २८३
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १७४३०१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०३८०
189
Cayman Islands

संक्रमित: २३९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २१५
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २३
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६२३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५
कुल परीक्षण: ४५३६५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६८७७०३
190
Barbados

संक्रमित: २३३
नयाँ संक्रमित: ६
निको भएको: २१०
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८१०
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४
कुल परीक्षण: ३३४६७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११६४१२
191
Bermuda

संक्रमित: १९०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १७५
मृत्यु: ९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३०५४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १४५
कुल परीक्षण: ७९६८६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२८१०४३
192
Seychelles

संक्रमित: १५३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४९
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५५३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ५२००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५२७७०
193
Caribbean Netherlands

संक्रमित: १५०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२१
मृत्यु: ३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५७०३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११४
कुल परीक्षण: २८९०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०९८८६
194
Brunei

संक्रमित: १४८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४३
मृत्यु: ३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ६६९९५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५२६७५
195
Antigua and Barbuda

संक्रमित: १२४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०८
मृत्यु: ३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२६३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३१
कुल परीक्षण: ३४५०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३५१३७
196
St. Barth

संक्रमित: ८३
नयाँ संक्रमित: ६
निको भएको: ६६
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८३९५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ३५२६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३५६६३०
197
Saint Vincent and the Grenadines

संक्रमित: ७३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६६
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६५७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ६६१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५९५६६
198
British Virgin Islands

संक्रमित: ७१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७०
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३४४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३३
कुल परीक्षण: ५१९३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७१४१४
199
Saint Lucia

संक्रमित: ५४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २७
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १०१७७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५३४१
200
Macao

संक्रमित: ४६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४६
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४२३८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६४९९
201
Dominica

संक्रमित: ३८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २९
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५२७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४२६८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५९२४२
202
Fiji

संक्रमित: ३३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३०
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २
कुल परीक्षण: १२१२५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३४९५
203
Timor-Leste

संक्रमित: २९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २८
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १०५४७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७९५२
204
Grenada

संक्रमित: २८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २४
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ६२५२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५४८०
205
Holy See (Vatican City State)

संक्रमित: २७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३६६६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
206
New Caledonia

संक्रमित: २७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २७
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १५१८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५३००९
207
Lao People's Democratic Republic

संक्रमित: २४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २२
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ६३७४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८७२२
208
Saint Kitts and Nevis

संक्रमित: १९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १९
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३५६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: २९३३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५००९
209
Greenland

संक्रमित: १७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १६
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १०२७३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८०८५६
210
Saint Pierre Miquelon

संक्रमित: १६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७६६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: २२२२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३८४०९७
211
Falkland Islands (Malvinas)

संक्रमित: १३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३७०३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: २६८२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७६३८८५
212
Montserrat

संक्रमित: १३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६०४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २००
कुल परीक्षण: ४८३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९६७३५
213
Western Sahara

संक्रमित: १०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
214
MS Zaandam

संक्रमित: ९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
215
Solomon Islands

संक्रमित: ४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ९६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३९
216
Anguilla

संक्रमित: ३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १३२९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८८३२९
217
Wallis and Futuna

संक्रमित: १
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४२९६