विश्व | COVID-१९

कोरोना प्रभावित देश संख्या: २२१

संक्रमित संख्याको आधारमा देशहरुको श्रेणीकरण
1
USA

संक्रमित: २४३४८०२९
नयाँ संक्रमित: ४१९८६
निको भएको: १४३५४२७५
मृत्यु: ४०५९२६
नयाँ मृत्यु: ६६५
सक्रिय संक्रमित: ९५८७८२८
गम्भीर संक्रमित: २८८३६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७३३२४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२२२
कुल परीक्षण: २८४१४५७०१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८५५७०३
2
India

संक्रमित: १०५७१६५८
नयाँ संक्रमित: १२९४८
निको भएको: १०२०९०४८
मृत्यु: १५२४४७
नयाँ मृत्यु: १३६
सक्रिय संक्रमित: २१०१६३
गम्भीर संक्रमित: ८९४४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७६२०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११०
कुल परीक्षण: १८६५४४८६८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३४४५८
3
Brazil

संक्रमित: ८४६०२४४
नयाँ संक्रमित: ३५३९
निको भएको: ७३८८७८४
मृत्यु: २०९५०९
नयाँ मृत्यु: १५९
सक्रिय संक्रमित: ८६१९५१
गम्भीर संक्रमित: ८३१८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९६४८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९८२
कुल परीक्षण: २८६०००००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३४०३२
4
Russia

संक्रमित: ३५६८२०९
नयाँ संक्रमित: २३५८६
निको भएको: २९६०४३१
मृत्यु: ६५५६६
नयाँ मृत्यु: ४८१
सक्रिय संक्रमित: ५४२२१२
गम्भीर संक्रमित: २३००
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४४४५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४४९
कुल परीक्षण: ९६६०००००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६६१७८६
5
UK

संक्रमित: ३३९५९५९
नयाँ संक्रमित: ३८५९८
निको भएको: १५१९१०६
मृत्यु: ८९२६१
नयाँ मृत्यु: ६७१
सक्रिय संक्रमित: १७८७५९२
गम्भीर संक्रमित: ३७८९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४९८८२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३११
कुल परीक्षण: ६३१३९१६९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९२७४१९
6
France

संक्रमित: २९१०९८९
नयाँ संक्रमित: १६६४२
निको भएको: २०८०७१
मृत्यु: ७०२८३
नयाँ मृत्यु: १४१
सक्रिय संक्रमित: २६३२६३५
गम्भीर संक्रमित: २७४०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४४५४३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०७५
कुल परीक्षण: ३९८७१३५५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६१००९७
7
Turkey

संक्रमित: २३८७१०१
नयाँ संक्रमित: ६४३६
निको भएको: २२६२८६४
मृत्यु: २३९९७
नयाँ मृत्यु: १६५
सक्रिय संक्रमित: १००२४०
गम्भीर संक्रमित: २२०१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २८१३९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २८३
कुल परीक्षण: २७३७२०८१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३२२६६१
8
Italy

संक्रमित: २३८१२७७
नयाँ संक्रमित: १२५४५
निको भएको: १७४५७२६
मृत्यु: ८२१७७
नयाँ मृत्यु: ३७७
सक्रिय संक्रमित: ५५३३७४
गम्भीर संक्रमित: २५०३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९४१७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३६०
कुल परीक्षण: २९२०६६९२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८३४४९
9
Spain

संक्रमित: २२५२१६४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: ५३३१४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१९८८५०
गम्भीर संक्रमित: २९५३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४८१६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११४०
कुल परीक्षण: २८७७५१०३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६१५३१७
10
Germany

संक्रमित: २०४४२६५
नयाँ संक्रमित: ५५९३
निको भएको: १६७२०००
मृत्यु: ४७३३७
नयाँ मृत्यु: २१६
सक्रिय संक्रमित: ३२४९२८
गम्भीर संक्रमित: ५०७४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४३५७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५६४
कुल परीक्षण: ३६३५३१९६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४३३१३६
11
Colombia

संक्रमित: १८९१०३४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १७११९२४
मृत्यु: ४८२५६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३०८५४
गम्भीर संक्रमित: ३४८२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६९५०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९४३
कुल परीक्षण: ९०७८८११
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७७३९८
12
Argentina

संक्रमित: १७९१९७९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५७३१०४
मृत्यु: ४५२९५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७३५८०
गम्भीर संक्रमित: ३५७८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९४५२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९९७
कुल परीक्षण: ५५११६०४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२१३४४
13
Mexico

संक्रमित: १६३०२५८
नयाँ संक्रमित: २०५२३
निको भएको: १२१२४०३
मृत्यु: १४०२४१
नयाँ मृत्यु: १२१९
सक्रिय संक्रमित: २७७६१४
गम्भीर संक्रमित: ५१७४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२५७२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०८२
कुल परीक्षण: ४१००१११
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३१६२०
14
Poland

संक्रमित: १४३५५८२
नयाँ संक्रमित: ६०५५
निको भएको: ११८१३२६
मृत्यु: ३३३५५
नयाँ मृत्यु: १४२
सक्रिय संक्रमित: २२०९०१
गम्भीर संक्रमित: १६५१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३७९५४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८८२
कुल परीक्षण: ८०१४७०१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २११८९५
15
Iran

संक्रमित: १३३०४११
नयाँ संक्रमित: ६०१६
निको भएको: १११९१३७
मृत्यु: ५६८०३
नयाँ मृत्यु: ८६
सक्रिय संक्रमित: १५४४७१
गम्भीर संक्रमित: ६०१६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५७३०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६७२
कुल परीक्षण: ८५२७३०७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १००८२४
16
South Africa

संक्रमित: १३२५६५९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०८३९७८
मृत्यु: ३६८५१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २०४८३०
गम्भीर संक्रमित: ५४६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २२२००
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६१७
कुल परीक्षण: ७५५८७७४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२६५८२
17
Ukraine

संक्रमित: ११६०६८२
नयाँ संक्रमित: ५९९०
निको भएको: ८६५९६०
मृत्यु: २०८०२
नयाँ मृत्यु: ११६
सक्रिय संक्रमित: २७३९२०
गम्भीर संक्रमित: १७७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६६२८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४७७
कुल परीक्षण: ५९३४४३९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३६१४४
18
Peru

संक्रमित: १०६०५६७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९८००००
मृत्यु: ३८७७०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४१७९७
गम्भीर संक्रमित: १६३९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३१९२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११६७
कुल परीक्षण: ५८४४२८३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७५९२२
19
Netherlands

संक्रमित: ९१२५५४
नयाँ संक्रमित: ५५९८
निको भएको: ०
मृत्यु: १३००६
नयाँ मृत्यु: ४१
सक्रिय संक्रमित: ८९९५४८
गम्भीर संक्रमित: ६७६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५३१९३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७५८
कुल परीक्षण: ६३५२६४७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३७०२९६
20
Indonesia

संक्रमित: ९०७९२९
नयाँ संक्रमित: ११२८७
निको भएको: ७३६४६०
मृत्यु: २५९८७
नयाँ मृत्यु: २२०
सक्रिय संक्रमित: १४५४८२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३००
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९४
कुल परीक्षण: ८३१५८३९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०२२९
21
Czechia

संक्रमित: ८८९१५९
नयाँ संक्रमित: ५१९९
निको भएको: ७२६४०९
मृत्यु: १४३३८
नयाँ मृत्यु: ६७
सक्रिय संक्रमित: १४८४१२
गम्भीर संक्रमित: ११२२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८२९४५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३३८
कुल परीक्षण: ५४३८९८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५०७३७५
22
Canada

संक्रमित: ७०५६०५
नयाँ संक्रमित: ३४२२
निको भएको: ६१११६३
मृत्यु: १७९३४
नयाँ मृत्यु: ६९
सक्रिय संक्रमित: ७६५०८
गम्भीर संक्रमित: ८९७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८६०७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४७३
कुल परीक्षण: १६४८६५८४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४३४७४७
23
Romania

संक्रमित: ६९३६४४
नयाँ संक्रमित: २१५६
निको भएको: ६२२४१४
मृत्यु: १७२२१
नयाँ मृत्यु: ५७
सक्रिय संक्रमित: ५४००९
गम्भीर संक्रमित: १०७६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६१८९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८९८
कुल परीक्षण: ५१६४५४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २६९४४७
24
Belgium

संक्रमित: ६७७२०९
नयाँ संक्रमित: २१२०
निको भएको: ४६९५९
मृत्यु: २०३९६
नयाँ मृत्यु: ४४
सक्रिय संक्रमित: ६०९८५४
गम्भीर संक्रमित: ३५२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५८२९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७५६
कुल परीक्षण: ७५७१३७०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६५१७४१
25
Chile

संक्रमित: ६६९८३२
नयाँ संक्रमित: ४३३९
निको भएको: ६२६५२८
मृत्यु: १७४७७
नयाँ मृत्यु: ४२
सक्रिय संक्रमित: २५८२७
गम्भीर संक्रमित: १०४९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३४८७७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९१०
कुल परीक्षण: ७२६९२९४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३७८५००
26
Iraq

संक्रमित: ६०८२३२
नयाँ संक्रमित: ६४५
निको भएको: ५६९४२९
मृत्यु: १२९४४
नयाँ मृत्यु: ९
सक्रिय संक्रमित: २५८५९
गम्भीर संक्रमित: १४३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४९४१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३१८
कुल परीक्षण: ५११९४७९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२५७५८
27
Portugal

संक्रमित: ५४९८०१
नयाँ संक्रमित: १०३८५
निको भएको: ४०६९२९
मृत्यु: ८८६१
नयाँ मृत्यु: १५२
सक्रिय संक्रमित: १३४०११
गम्भीर संक्रमित: ६४७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५४००६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८७०
कुल परीक्षण: ६२४७७५८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६१३७०४
28
Israel

संक्रमित: ५४७६८९
नयाँ संक्रमित: ४१९०
निको भएको: ४६०५९६
मृत्यु: ३९८९
नयाँ मृत्यु: ३०
सक्रिय संक्रमित: ८३१०४
गम्भीर संक्रमित: ११७७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५९५४७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४३४
कुल परीक्षण: ९४९०४२२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०३१८३८
29
Bangladesh

संक्रमित: ५२७६३२
नयाँ संक्रमित: ५६९
निको भएको: ४७२४३७
मृत्यु: ७९०६
नयाँ मृत्यु: २३
सक्रिय संक्रमित: ४७२८९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३१८७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४८
कुल परीक्षण: ३४५७४५३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०८८१
30
Sweden

संक्रमित: ५२३४८६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: १०३२३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५१३१६३
गम्भीर संक्रमित: ३६५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५१६५८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०१९
कुल परीक्षण: ४९१६३६७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८५१५५
31
Pakistan

संक्रमित: ५१९२९१
नयाँ संक्रमित: २५२१
निको भएको: ४७३६३९
मृत्यु: १०९५१
नयाँ मृत्यु: ४३
सक्रिय संक्रमित: ३४७०१
गम्भीर संक्रमित: २३७३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३२६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४९
कुल परीक्षण: ७३६७६२२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३००८
32
Philippines

संक्रमित: ५००५७७
नयाँ संक्रमित: १८९५
निको भएको: ४६५९९१
मृत्यु: ९८९५
नयाँ मृत्यु: ११
सक्रिय संक्रमित: २४६९१
गम्भीर संक्रमित: ७२७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४५३५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९०
कुल परीक्षण: ७३०६०६५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६६१९५
33
Switzerland

संक्रमित: ४९५२२८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३१७६००
मृत्यु: ८६८०
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: १६८९४८
गम्भीर संक्रमित: ३५०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५६९९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९९९
कुल परीक्षण: ३९७८६८६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४५७८९४
34
Morocco

संक्रमित: ४५८८६५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४३३९३७
मृत्यु: ७९११
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७०१७
गम्भीर संक्रमित: ६१६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२३५२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१३
कुल परीक्षण: ५१६८५६३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३९१३४
35
Austria

संक्रमित: ३९३७७८
नयाँ संक्रमित: १२६७
निको भएको: ३६९२१८
मृत्यु: ७०८२
नयाँ मृत्यु: २९
सक्रिय संक्रमित: १७४७८
गम्भीर संक्रमित: ३२८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४३५८६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७८४
कुल परीक्षण: ४०२७०७३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४४५७४८
36
Serbia

संक्रमित: ३७२५३३
नयाँ संक्रमित: १३१७
निको भएको: ३१५३६
मृत्यु: ३७५०
नयाँ मृत्यु: २०
सक्रिय संक्रमित: ३३७२४७
गम्भीर संक्रमित: १९९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४२७३१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४३०
कुल परीक्षण: २४७६५५१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २८४०७१
37
Saudi Arabia

संक्रमित: ३६४९२९
नयाँ संक्रमित: १७६
निको भएको: ३५६६८७
मृत्यु: ६३२३
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: १९१९
गम्भीर संक्रमित: ३१९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०३९५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८०
कुल परीक्षण: ११६६८९३२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३२३७७
38
Hungary

संक्रमित: ३५१८२८
नयाँ संक्रमित: १२४१
निको भएको: २२८६१५
मृत्यु: ११३४१
नयाँ मृत्यु: ७७
सक्रिय संक्रमित: १११८७२
गम्भीर संक्रमित: ३२९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६४७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११७६
कुल परीक्षण: २९५३७१०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०६१८२
39
Japan

संक्रमित: ३२२२९६
नयाँ संक्रमित: ६३८६
निको भएको: २४८४८८
मृत्यु: ४४४६
नयाँ मृत्यु: ६६
सक्रिय संक्रमित: ६९३६२
गम्भीर संक्रमित: ९७२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५५३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३५
कुल परीक्षण: ५८४१०१४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४६२६०
40
Jordan

संक्रमित: ३१४५१४
नयाँ संक्रमित: ९५७
निको भएको: २९८८६८
मृत्यु: ४१४५
नयाँ मृत्यु: ८
सक्रिय संक्रमित: ११५०१
गम्भीर संक्रमित: १६२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३०६६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४०४
कुल परीक्षण: ३५७२०३४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३४८२१२
41
Panama

संक्रमित: २९६२६९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २३६९५४
मृत्यु: ४७३८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५४५७७
गम्भीर संक्रमित: २३३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६८०८४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०८९
कुल परीक्षण: १५१९६८९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३४९२२९
42
Nepal

संक्रमित: २६७३२२
नयाँ संक्रमित: २६६
निको भएको: २६१४४४
मृत्यु: १९५९
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: ३९१९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९०८६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६७
कुल परीक्षण: २०१२४५२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६८४०४
43
UAE

संक्रमित: २५३२६१
नयाँ संक्रमित: ३४५३
निको भएको: २२५३७४
मृत्यु: ७४५
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: २७१४२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५४४०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७५
कुल परीक्षण: २३४०१४०५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २३५०६५१
44
Lebanon

संक्रमित: २५२८१२
नयाँ संक्रमित: ३६५४
निको भएको: १५३०३८
मृत्यु: १८६६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९७९०८
गम्भीर संक्रमित: ७४४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३७१३१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २७४
कुल परीक्षण: २३६९६०६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३४८०२८
45
Georgia

संक्रमित: २४७८०५
नयाँ संक्रमित: ७८०
निको भएको: २३२९९३
मृत्यु: २९३३
नयाँ मृत्यु: १७
सक्रिय संक्रमित: ११८७९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६२१८५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७३६
कुल परीक्षण: २०३२५८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५१००६१
46
Ecuador

संक्रमित: २३०८०८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १९३५८१
मृत्यु: १४३१६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २२९११
गम्भीर संक्रमित: ४६२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२९७५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८०५
कुल परीक्षण: ८१०८४३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४५५८३
47
Azerbaijan

संक्रमित: २२७२७३
नयाँ संक्रमित: ३२२
निको भएको: २१५२६८
मृत्यु: ३००९
नयाँ मृत्यु: ११
सक्रिय संक्रमित: ८९९६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २२३०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९५
कुल परीक्षण: २३१८१९३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२७५२१
48
Belarus

संक्रमित: २२५४६१
नयाँ संक्रमित: १९२४
निको भएको: २०९२०८
मृत्यु: १५८२
नयाँ मृत्यु: ९
सक्रिय संक्रमित: १४६७१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३८६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६७
कुल परीक्षण: ४२५९९१४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४५०८९८
49
Croatia

संक्रमित: २२४९५४
नयाँ संक्रमित: ३७९
निको भएको: २१६२८०
मृत्यु: ४६१६
नयाँ मृत्यु: २८
सक्रिय संक्रमित: ४०५८
गम्भीर संक्रमित: १४७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५४९८३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११२८
कुल परीक्षण: १११८५२५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७३३८७
50
Slovakia

संक्रमित: २२३३२५
नयाँ संक्रमित: ५७३
निको भएको: १६८९१५
मृत्यु: ३४७४
नयाँ मृत्यु: ५७
सक्रिय संक्रमित: ५०९३६
गम्भीर संक्रमित: ५२७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४०८९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६३६
कुल परीक्षण: १६०६५२९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९४१७७
51
Bulgaria

संक्रमित: २११७३६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५६३२६
मृत्यु: ८४७४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४६९३६
गम्भीर संक्रमित: ३४०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३०५९९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२२५
कुल परीक्षण: १२६८४५३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८३३११
52
Dominican Republic

संक्रमित: १९३११८
नयाँ संक्रमित: १७७९
निको भएको: १४३०५०
मृत्यु: २४३७
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: ४७६३१
गम्भीर संक्रमित: ३२२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७७०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: २२३
कुल परीक्षण: ९५३८३७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८७४५१
53
Denmark

संक्रमित: १८९०८८
नयाँ संक्रमित: ८८९
निको भएको: १६८३७९
मृत्यु: १७७५
नयाँ मृत्यु: २८
सक्रिय संक्रमित: १८९३४
गम्भीर संक्रमित: १३१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३२५८३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०६
कुल परीक्षण: ११९२१५०४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०५४२४९
54
Bolivia

संक्रमित: १८५६८०
नयाँ संक्रमित: २०९१
निको भएको: १४२९४८
मृत्यु: ९५९६
नयाँ मृत्यु: २५
सक्रिय संक्रमित: ३३१३६
गम्भीर संक्रमित: ७१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५७९०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८१६
कुल परीक्षण: ४७९२६६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४०७५६
55
Costa Rica

संक्रमित: १८४१८७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४१३७४
मृत्यु: २४१६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४०३९७
गम्भीर संक्रमित: २४५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३५९७८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४७२
कुल परीक्षण: ५४६७८४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०६८०६
56
Tunisia

संक्रमित: १७७२३१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२७८५४
मृत्यु: ५६१६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४३७६१
गम्भीर संक्रमित: ३७९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४९११
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४७२
कुल परीक्षण: ७४६५८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६२८१३
57
Ireland

संक्रमित: १७२७२६
नयाँ संक्रमित: २९४६
निको भएको: २३३६४
मृत्यु: २६०८
नयाँ मृत्यु: १३
सक्रिय संक्रमित: १४६७५४
गम्भीर संक्रमित: १९५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३४७६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५२५
कुल परीक्षण: २७७०३४४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५७६६५
58
Kazakhstan

संक्रमित: १६८०९६
नयाँ संक्रमित: ९७८
निको भएको: १५३०३५
मृत्यु: २३४९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२७१२
गम्भीर संक्रमित: २२१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८८९५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२४
कुल परीक्षण: ५९४२५५६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३१४४४३
59
Lithuania

संक्रमित: १६७५१६
नयाँ संक्रमित: ८३६
निको भएको: १०४१८८
मृत्यु: २४४५
नयाँ मृत्यु: ३१
सक्रिय संक्रमित: ६०८८३
गम्भीर संक्रमित: १४७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६२०१२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९०५
कुल परीक्षण: १८०६२५४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६६८६५३
60
Armenia

संक्रमित: १६४५८६
नयाँ संक्रमित: ३५१
निको भएको: १५२७७२
मृत्यु: २९९२
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: ८८२२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५५४८६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १००९
कुल परीक्षण: ६२३३११
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१०१३३
61
Malaysia

संक्रमित: १५८४३४
नयाँ संक्रमित: ३३३९
निको भएको: १२००५१
मृत्यु: ६०१
नयाँ मृत्यु: ७
सक्रिय संक्रमित: ३७७८२
गम्भीर संक्रमित: २४०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४८६१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८
कुल परीक्षण: ३९२८७७४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२०५४८
62
Kuwait

संक्रमित: १५७७७७
नयाँ संक्रमित: ३७८
निको भएको: १५११४२
मृत्यु: ९४७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५६८८
गम्भीर संक्रमित: ५४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६६५१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २२०
कुल परीक्षण: १३९७५४५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३२४६४८
63
Egypt

संक्रमित: १५५५०७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२२२९१
मृत्यु: ८५२७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २४६८९
गम्भीर संक्रमित: ९०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५०४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८२
कुल परीक्षण: १००००००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९६७३
64
Moldova

संक्रमित: १५२८५४
नयाँ संक्रमित: २१४
निको भएको: १४३१५०
मृत्यु: ३२५०
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: ६४५४
गम्भीर संक्रमित: २२६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३७९४०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८०७
कुल परीक्षण: ५९५२९१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १४७७५८
65
Palestine

संक्रमित: १५२०३१
नयाँ संक्रमित: ४६२
निको भएको: १३९१३१
मृत्यु: १७१८
नयाँ मृत्यु: १८
सक्रिय संक्रमित: १११८२
गम्भीर संक्रमित: ८४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९४३३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३३३
कुल परीक्षण: ९५९५८१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८५७७५
66
Slovenia

संक्रमित: १४९१२५
नयाँ संक्रमित: ५६९
निको भएको: १२२००८
मृत्यु: ३१८०
नयाँ मृत्यु: ४०
सक्रिय संक्रमित: २३९३७
गम्भीर संक्रमित: १९१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७१७२६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५३०
कुल परीक्षण: ७४७५९४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३५९५७७
67
Guatemala

संक्रमित: १४८८८८
नयाँ संक्रमित: २९०
निको भएको: १३४३४४
मृत्यु: ५२५४
नयाँ मृत्यु: ३४
सक्रिय संक्रमित: ९२९०
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८२२८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९०
कुल परीक्षण: ७००१०१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३८६९१
68
Greece

संक्रमित: १४८६०७
नयाँ संक्रमित: २३७
निको भएको: ९९८९
मृत्यु: ५४६९
नयाँ मृत्यु: २८
सक्रिय संक्रमित: १३३१४९
गम्भीर संक्रमित: ३२०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४२९६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५२६
कुल परीक्षण: ३७९८५३८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३६५४१६
69
Qatar

संक्रमित: १४७२७७
नयाँ संक्रमित: १८८
निको भएको: १४३८५८
मृत्यु: २४६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३१७३
गम्भीर संक्रमित: ३०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५२४५३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८८
कुल परीक्षण: १३१७९६९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४६९३९५
70
Myanmar

संक्रमित: १३४३१८
नयाँ संक्रमित: ४४९
निको भएको: ११७६६३
मृत्यु: २९५५
नयाँ मृत्यु: १३
सक्रिय संक्रमित: १३७००
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५४
कुल परीक्षण: २१३२९९३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३९०६०
71
Honduras

संक्रमित: १३३५०७
नयाँ संक्रमित: १०९५
निको भएको: ६००५६
मृत्यु: ३३४८
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: ७०१०३
गम्भीर संक्रमित: २२०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३३६४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३३५
कुल परीक्षण: ३३६७२७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३७०७
72
Oman

संक्रमित: १३१७९०
नयाँ संक्रमित: ५२६
निको भएको: १२४०६७
मृत्यु: १५१२
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: ६२११
गम्भीर संक्रमित: २१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५४५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९२
कुल परीक्षण: ८८३३४०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७०६४५
73
Ethiopia

संक्रमित: १३०७७२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११६०४५
मृत्यु: २०२९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२६९८
गम्भीर संक्रमित: २१९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११२३
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७
कुल परीक्षण: १८८२१५१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६१५६
74
Paraguay

संक्रमित: १२१६४८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९६६८७
मृत्यु: २४९५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २२४६६
गम्भीर संक्रमित: १८७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६९४२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३४७
कुल परीक्षण: ६०४८१३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८४२३५
75
Venezuela

संक्रमित: ११९३०६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ११२६२२
मृत्यु: ११०१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५५८३
गम्भीर संक्रमित: १२२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४२०२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३९
कुल परीक्षण: २४९२६६१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८७७९५
76
Bosnia

संक्रमित: ११७०११
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८४६५०
मृत्यु: ४४११
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २७९५०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३५७८७
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३४९
कुल परीक्षण: ५५६००९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७००५४
77
Libyan Arab Jamahiriya

संक्रमित: १०९०८८
नयाँ संक्रमित: १०७१
निको भएको: ८६१२५
मृत्यु: १६६५
नयाँ मृत्यु: १४
सक्रिय संक्रमित: २१२९८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५७६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४१
कुल परीक्षण: ५९७५९७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८६३३३
78
Nigeria

संक्रमित: १०८९४३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८५३६७
मृत्यु: १४२०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २२१५६
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५२२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ११३५५३५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५४३६
79
Algeria

संक्रमित: १०३६११
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७०३७३
मृत्यु: २८३१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३०४०७
गम्भीर संक्रमित: ४२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३४०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६४
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
80
Kenya

संक्रमित: ९९१६२
नयाँ संक्रमित: ८०
निको भएको: ८३३५०
मृत्यु: १७३१
नयाँ मृत्यु: ३
सक्रिय संक्रमित: १४०८१
गम्भीर संक्रमित: ३०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८२३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३२
कुल परीक्षण: ११२५६७९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०६८९
81
Bahrain

संक्रमित: ९७२६८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९४०३९
मृत्यु: ३५८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २८७१
गम्भीर संक्रमित: १८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५६१२२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०७
कुल परीक्षण: २५४१८७३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १४६६६१२
82
Macedonia

संक्रमित: ८८९३८
नयाँ संक्रमित: १८९
निको भएको: ७३६०१
मृत्यु: २७०२
नयाँ मृत्यु: ६
सक्रिय संक्रमित: १२६३५
गम्भीर संक्रमित: १३८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४२६९०
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२९७
कुल परीक्षण: ४३१७१२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २०७२२२
83
China

संक्रमित: ८८२२७
नयाँ संक्रमित: १०९
निको भएको: ८२३८७
मृत्यु: ४६३५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२०५
गम्भीर संक्रमित: ४२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३
कुल परीक्षण: १६०००००००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११११६३
84
Kyrgyzstan

संक्रमित: ८३१०९
नयाँ संक्रमित: १२३
निको भएको: ७८९९४
मृत्यु: १३८४
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: २७३१
गम्भीर संक्रमित: ५०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२६२६
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१०
कुल परीक्षण: ६२९५०७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९५६३४
85
Uzbekistan

संक्रमित: ७७९६८
नयाँ संक्रमित: ६४
निको भएको: ७६४३६
मृत्यु: ६१९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९१३
गम्भीर संक्रमित: १५८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३११
प्रतिमिलियनमृत्यु: १८
कुल परीक्षण: १३७७९१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४०८४९
86
S. Korea

संक्रमित: ७२३४०
नयाँ संक्रमित: ५२०
निको भएको: ५८२५३
मृत्यु: १२४९
नयाँ मृत्यु: १३
सक्रिय संक्रमित: १२८३८
गम्भीर संक्रमित: ३५२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १४१०
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४
कुल परीक्षण: ५०६१२९०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९८६७३
87
Albania

संक्रमित: ६७६९०
नयाँ संक्रमित: ४७४
निको भएको: ४०४५३
मृत्यु: १२७७
नयाँ मृत्यु: ७
सक्रिय संक्रमित: २५९६०
गम्भीर संक्रमित: ३९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३५३६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४४४
कुल परीक्षण: ३०८७८९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०७३६५
88
Singapore

संक्रमित: ५९११३
नयाँ संक्रमित: ३०
निको भएको: ५८८४६
मृत्यु: २९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २३८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १००६१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: ५८३७१८१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९९३४९६
89
Norway

संक्रमित: ५८५७६
नयाँ संक्रमित: १३१
निको भएको: ४६६११
मृत्यु: ५१७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११४४८
गम्भीर संक्रमित: ३८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०७५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९५
कुल परीक्षण: ३१२२६०६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५७३५५३
90
Ghana

संक्रमित: ५६९८१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५५२३६
मृत्यु: ३४१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १४०४
गम्भीर संक्रमित: ४४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १८१३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११
कुल परीक्षण: ७०११३७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२३१३
91
Latvia

संक्रमित: ५५६६४
नयाँ संक्रमित: ५६७
निको भएको: ४१८१७
मृत्यु: ९७८
नयाँ मृत्यु: १७
सक्रिय संक्रमित: १२८६९
गम्भीर संक्रमित: ७३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९६९२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५२२
कुल परीक्षण: १०३७२६०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५३२९०
92
Montenegro

संक्रमित: ५५१३६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४४८५६
मृत्यु: ७४३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९५३७
गम्भीर संक्रमित: ६८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८७७८१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११८३
कुल परीक्षण: २०७३७७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३०१६१
93
Afghanistan

संक्रमित: ५४०६२
नयाँ संक्रमित: ७८
निको भएको: ४५८६८
मृत्यु: २३४३
नयाँ मृत्यु: ४
सक्रिय संक्रमित: ५८५१
गम्भीर संक्रमित: ७३५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३७२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५९
कुल परीक्षण: २२६२५६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५७४२
94
Sri Lanka

संक्रमित: ५३०६२
नयाँ संक्रमित: ७४९
निको भएको: ४५१७१
मृत्यु: २६४
नयाँ मृत्यु: ८
सक्रिय संक्रमित: ७६२७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४७२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२
कुल परीक्षण: १४७४९०९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६८७२१
95
El Salvador

संक्रमित: ५०७८४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४४७७७
मृत्यु: १४८७
नयाँ मृत्यु: ८
सक्रिय संक्रमित: ४५२०
गम्भीर संक्रमित: १०९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७८०८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २२९
कुल परीक्षण: ६६०५१९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०१५५५
96
Luxembourg

संक्रमित: ४८८५२
नयाँ संक्रमित: ८७
निको भएको: ४५६५४
मृत्यु: ५५२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २६४६
गम्भीर संक्रमित: १८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७७३६०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८७४
कुल परीक्षण: १७९८७८२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २८४८४६४
97
Finland

संक्रमित: ४०३३७
नयाँ संक्रमित: २३६
निको भएको: ३१०००
मृत्यु: ६१८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८७१९
गम्भीर संक्रमित: २८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७२७४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १११
कुल परीक्षण: २६३९५१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४७५९८१
98
Uganda

संक्रमित: ३८०८५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३०८३
मृत्यु: ३०४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २४६९८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८१९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ७९३८३७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७०६७
99
Zambia

संक्रमित: ३७६०५
नयाँ संक्रमित: १५३१
निको भएको: २६१५९
मृत्यु: ५४६
नयाँ मृत्यु: ९
सक्रिय संक्रमित: १०९००
गम्भीर संक्रमित: ३०५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २०१५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९
कुल परीक्षण: ७६७५६८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४११३४
100
Estonia

संक्रमित: ३७०७९
नयाँ संक्रमित: ३९०
निको भएको: २६४४३
मृत्यु: ३२५
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: १०३११
गम्भीर संक्रमित: ४५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७९४१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४५
कुल परीक्षण: ७०८८९०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५३४१९६
101
Uruguay

संक्रमित: ३१६६९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २३१३६
मृत्यु: २९८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८२३५
गम्भीर संक्रमित: ११५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९०९९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८६
कुल परीक्षण: ७४६८३७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१४५९०
102
Namibia

संक्रमित: ३०३६३
नयाँ संक्रमित: १६५
निको भएको: २६९३१
मृत्यु: २८५
नयाँ मृत्यु: ५
सक्रिय संक्रमित: ३१४७
गम्भीर संक्रमित: ३०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११८३४
प्रतिमिलियनमृत्यु: १११
कुल परीक्षण: २४०७५१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९३८३१
103
Cyprus

संक्रमित: २८८११
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २०५७
मृत्यु: १६७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २६५८७
गम्भीर संक्रमित: ५९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३७६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३८
कुल परीक्षण: ८९०३१७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७३४४९६
104
Australia

संक्रमित: २८७०८
नयाँ संक्रमित: १९
निको भएको: २५९१८
मृत्यु: ९०९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८८१
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १११९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३५
कुल परीक्षण: १२४०५९५४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८३४६३
105
Cameroon

संक्रमित: २८०१०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २६८६१
मृत्यु: ४५५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६९४
गम्भीर संक्रमित: ४६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०४१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७
कुल परीक्षण: १४९०००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५३९
106
Zimbabwe

संक्रमित: २६८८१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५८७२
मृत्यु: ६८३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०३२६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४६
कुल परीक्षण: २४५४१४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६३८३
107
Mozambique

संक्रमित: २५८६२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १८५१५
मृत्यु: २३४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७११३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८१५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ३०१७५४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९५११
108
Sudan

संक्रमित: २५७३०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५२४०
मृत्यु: १५७६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८९१४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५७९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३५
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
109
Côte d'Ivoire

संक्रमित: २४८५६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २३१०४
मृत्यु: १४१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १६११
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९३०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: २९३३८२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०९७६
110
Senegal

संक्रमित: २३०२८
नयाँ संक्रमित: २९०
निको भएको: १९२२४
मृत्यु: ५१५
नयाँ मृत्यु: ६
सक्रिय संक्रमित: ३२८९
गम्भीर संक्रमित: ४२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३५६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०
कुल परीक्षण: २९९१०१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७६१४
111
DRC

संक्रमित: २०९०८
नयाँ संक्रमित: २१५
निको भएको: १४८०७
मृत्यु: ६३१
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: ५४७०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
112
Angola

संक्रमित: १८७६५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १६२२५
मृत्यु: ४३१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१०९
गम्भीर संक्रमित: २१
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५६२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३
कुल परीक्षण: १७४१११
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५२११
113
Madagascar

संक्रमित: १८००१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १७४४७
मृत्यु: २६७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २८७
गम्भीर संक्रमित: १६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६४१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०
कुल परीक्षण: १०२८३०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३६६३
114
French Polynesia

संक्रमित: १७६३५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४८४२
मृत्यु: १२६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२६६७
गम्भीर संक्रमित: १६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६२५८१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४४७
कुल परीक्षण: २६३५५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९३५२६
115
Cuba

संक्रमित: १७५०१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३१८०
मृत्यु: १६६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४१५५
गम्भीर संक्रमित: ४६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५४६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५
कुल परीक्षण: १६७६८८२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १४८०९७
116
Botswana

संक्रमित: १७३६५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३५१९
मृत्यु: ७१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३७७५
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७३०५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०
कुल परीक्षण: ५८४१६९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४५७३२
117
Mauritania

संक्रमित: १५९९९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४४३१
मृत्यु: ४०१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११६७
गम्भीर संक्रमित: ४५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३९३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८५
कुल परीक्षण: १३६५९७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २८९६९
118
Malta

संक्रमित: १५५८८
नयाँ संक्रमित: १४१
निको भएको: १२५९६
मृत्यु: २३९
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: २७५३
गम्भीर संक्रमित: १८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३५२५२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५४०
कुल परीक्षण: ५६६९४५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२८२१४४
119
French Guiana

संक्रमित: १४६५४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९९९५
मृत्यु: ७४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४५८५
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४८३८८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४४
कुल परीक्षण: ११६८०८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३८५७०४
120
Maldives

संक्रमित: १४५१३
नयाँ संक्रमित: ५१
निको भएको: १३५४०
मृत्यु: ४९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९२४
गम्भीर संक्रमित: ५४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६५९६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९०
कुल परीक्षण: ३६४३२५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६६७६३७
121
Jamaica

संक्रमित: १४१६१
नयाँ संक्रमित: ६५
निको भएको: ११७०९
मृत्यु: ३२४
नयाँ मृत्यु: १
सक्रिय संक्रमित: २१२८
गम्भीर संक्रमित: १२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४७७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०९
कुल परीक्षण: १५२०२४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५१२१७
122
Guinea

संक्रमित: १४११४
नयाँ संक्रमित: १६
निको भएको: १३३३८
मृत्यु: ८१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६९५
गम्भीर संक्रमित: २४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ११४५३२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८५९६
123
Tajikistan

संक्रमित: १३३०८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३२१८
मृत्यु: ९०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३७९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
124
Syrian Arab Republic

संक्रमित: १२९४२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६४७४
मृत्यु: ८२४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५६४४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७३०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४६
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
125
Cabo Verde

संक्रमित: १२९०१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२१३४
मृत्यु: ११९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६४८
गम्भीर संक्रमित: २३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३०६८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१३
कुल परीक्षण: १०८८४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९४६२७
126
Swaziland

संक्रमित: १२७३६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८०७६
मृत्यु: ३६०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४३००
गम्भीर संक्रमित: ६७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०९१६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०९
कुल परीक्षण: ११४६३०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९८२५२
127
Thailand

संक्रमित: १२०५४
नयाँ संक्रमित: ३७४
निको भएको: ९०१५
मृत्यु: ७०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २९६९
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १
कुल परीक्षण: १२१७८७३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १७४२४
128
Malawi

संक्रमित: ११७८५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५९९२
मृत्यु: ३००
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५४९३
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६०८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५
कुल परीक्षण: १०६५३७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५४९३
129
Belize

संक्रमित: ११५२९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०६५०
मृत्यु: २८१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५९८
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २८७१३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७००
कुल परीक्षण: ६४९२६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६१६९६
130
Rwanda

संक्रमित: १०८५०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७१९३
मृत्यु: १४०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३५१७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८२७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११
कुल परीक्षण: ७९१४७२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६०३०३
131
Haiti

संक्रमित: १०६८१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८९०५
मृत्यु: २३८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १५३८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९३१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१
कुल परीक्षण: ४४९६८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३९१८
132
Gabon

संक्रमित: ९८९९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९६५८
मृत्यु: ६६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७५
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४३९२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९
कुल परीक्षण: ४०५८३३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १८००४९
133
Hong Kong

संक्रमित: ९५५८
नयाँ संक्रमित: ५५
निको भएको: ८७५८
मृत्यु: १६२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६३८
गम्भीर संक्रमित: ४२
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २२
कुल परीक्षण: ५८४५०७३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७७६२२८
134
Réunion

संक्रमित: ९४४६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९०५३
मृत्यु: ४५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३४८
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०५१०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५०
कुल परीक्षण: ८४७६९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९४३१४
135
Andorra

संक्रमित: ९०३८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८११६
मृत्यु: ९१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८३१
गम्भीर संक्रमित: १५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ११६८७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११७७
कुल परीक्षण: १८००८८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २३२८७३४
136
Burkina Faso

संक्रमित: ९०००
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७१०२
मृत्यु: १०१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७९७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४२४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
137
Guadeloupe

संक्रमित: ८८८६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २२४२
मृत्यु: १५४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६४९०
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २२२०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३८५
कुल परीक्षण: १०९५३५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७३७२७
138
Bahamas

संक्रमित: ८०३२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६५२५
मृत्यु: १७५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १३३२
गम्भीर संक्रमित: ८
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २०३१९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४४३
कुल परीक्षण: ५६०६१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १४१८२३
139
Mali

संक्रमित: ७८३९
नयाँ संक्रमित: १६
निको भएको: ५५६२
मृत्यु: ३१०
नयाँ मृत्यु: २
सक्रिय संक्रमित: १९६७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३८१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५
कुल परीक्षण: १३६७३९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६६५०
140
Congo

संक्रमित: ७७०९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५८४६
मृत्यु: ११४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७४९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३७९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: ७३१२०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३०७८
141
Suriname

संक्रमित: ७४६९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६६८९
मृत्यु: १४१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६३९
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२६७०
प्रतिमिलियनमृत्यु: २३९
कुल परीक्षण: ३१८८४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५४०८७
142
Trinidad and Tobago

संक्रमित: ७३७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६९२३
मृत्यु: १३१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३१६
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५२५७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९३
कुल परीक्षण: ७७२९९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५१३६
143
Guyana

संक्रमित: ६८५१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६१२६
मृत्यु: १७०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५५५
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८६८७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१६
कुल परीक्षण: ४३८९९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५५६६५
144
Mayotte

संक्रमित: ६६११
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २९६४
मृत्यु: ५८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३५८९
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २३९२२
प्रतिमिलियनमृत्यु: २१०
कुल परीक्षण: ४२८४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५५०४९
145
Aruba

संक्रमित: ६४०५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५८२९
मृत्यु: ५२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५२४
गम्भीर संक्रमित: ११
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५९८५३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४८६
कुल परीक्षण: ७५९७२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७०९९३२
146
Lesotho

संक्रमित: ६३७१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १६३५
मृत्यु: ९३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४६४३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९६१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४३
कुल परीक्षण: ४२६०३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९८०२
147
Martinique

संक्रमित: ६२६३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९८
मृत्यु: ४४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६१२१
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६६९७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११७
कुल परीक्षण: ७९१६६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २११०५०
148
Nicaragua

संक्रमित: ६१५२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४२२५
मृत्यु: १६७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १७६०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९२३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २५
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
149
Iceland

संक्रमित: ५९५६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५७६७
मृत्यु: २९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १६०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७३९२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८५
कुल परीक्षण: ४५९१३२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३४०७२७
150
Djibouti

संक्रमित: ५९०३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५८१९
मृत्यु: ६१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५९२८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६१
कुल परीक्षण: १०४३५२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०४७९३
151
Equatorial Guinea

संक्रमित: ५३५६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५१८९
मृत्यु: ८६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३७५२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६०
कुल परीक्षण: ८१७८०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५७२८४
152
Central African Republic

संक्रमित: ४९७३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४८८५
मृत्यु: ६३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २५
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०२०
प्रतिमिलियनमृत्यु: १३
कुल परीक्षण: ३५५२३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७२८६
153
Somalia

संक्रमित: ४७४४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३६६६
मृत्यु: १३०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९४८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
154
Curaçao

संक्रमित: ४५१४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४२८६
मृत्यु: १९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २०९
गम्भीर संक्रमित: ४
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७४४८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११६
कुल परीक्षण: ४११८२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५०४०९
155
Togo

संक्रमित: ४२७२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३७६३
मृत्यु: ७३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४३६
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५१०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: १९३०७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २३०३१
156
Niger

संक्रमित: ४१३२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २९५१
मृत्यु: १३८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०४३
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ६८०३९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २७५८
157
Gambia

संक्रमित: ३९१०
नयाँ संक्रमित: १३
निको भएको: ३६९२
मृत्यु: १२७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९१
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५९४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५२
कुल परीक्षण: ३१७२२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२९३१
158
Gibraltar

संक्रमित: ३६७०
नयाँ संक्रमित: ३३
निको भएको: २६८९
मृत्यु: ४३
नयाँ मृत्यु: ९
सक्रिय संक्रमित: ९३८
गम्भीर संक्रमित: १४०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०८९५१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२७७
कुल परीक्षण: १४१८२६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४२१०३६१
159
South Sudan

संक्रमित: ३६७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३१८१
मृत्यु: ६३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४२६
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३२६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६
कुल परीक्षण: ८००३६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७१०५
160
Benin

संक्रमित: ३४१३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३२४५
मृत्यु: ४६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४
कुल परीक्षण: ४०२७९५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३२७६४
161
Channel Islands

संक्रमित: ३३५६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २९९७
मृत्यु: ७६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २८३
गम्भीर संक्रमित: १०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९२०६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४३५
कुल परीक्षण: २९११४७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६६६२२०
162
Sierra Leone

संक्रमित: २९७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २०२५
मृत्यु: ७७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८६८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
163
Chad

संक्रमित: २८५५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २१०७
मृत्यु: १११
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ६३७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
164
San Marino

संक्रमित: २७७८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २४५५
मृत्यु: ६५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २५८
गम्भीर संक्रमित: ९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८१७७८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९१३
कुल परीक्षण: ३०२८७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८९१५८१
165
Guinea-Bissau

संक्रमित: २४७८
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २४००
मृत्यु: ४५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३३
गम्भीर संक्रमित: ५
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२४३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २३
कुल परीक्षण: ३९५७८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९८५८
166
Liechtenstein

संक्रमित: २३८३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २२६४
मृत्यु: ४९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७०
गम्भीर संक्रमित: ९
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६२४०२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १२८३
कुल परीक्षण: २२३०८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५८४१६३
167
New Zealand

संक्रमित: २२५६
नयाँ संक्रमित: १०
निको भएको: २१४९
मृत्यु: २५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४५१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ५
कुल परीक्षण: १४६३८९०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९२६५५
168
Yemen

संक्रमित: २११२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४१९
मृत्यु: ६१२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८१
गम्भीर संक्रमित: २३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७०
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: १७४०४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५७७
169
Liberia

संक्रमित: १८८७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १७०१
मृत्यु: ८४
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १०२
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६८
प्रतिमिलियनमृत्यु: १६
कुल परीक्षण: ६०२५२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११७६४
170
Eritrea

संक्रमित: १८७७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०७३
मृत्यु: ६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७९८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५२५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २
कुल परीक्षण: २३६९३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६६३१
171
Sint Maarten

संक्रमित: १६४१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १४९१
मृत्यु: २७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२३
गम्भीर संक्रमित: ३
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३८०३९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६२६
कुल परीक्षण: १२६२९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९२७४५
172
Comoros

संक्रमित: १५७७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०६९
मृत्यु: ४१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४६७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७९३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४७
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
173
Vietnam

संक्रमित: १५३७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १३८०
मृत्यु: ३५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १४३१६३१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १४६३६
174
Mongolia

संक्रमित: १५१७
नयाँ संक्रमित: ५
निको भएको: ९४७
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५६८
गम्भीर संक्रमित: ६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ८५४०९९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २५८२८०
175
Monaco

संक्रमित: ११९४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९७७
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१०
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३०३०९
प्रतिमिलियनमृत्यु: १७८
कुल परीक्षण: ५१९५३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३१८८०५
176
Burundi

संक्रमित: ११८५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७७३
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४१०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ९००१९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७४५२
177
Sao Tome and Principe

संक्रमित: ११३०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९९३
मृत्यु: १७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५१०५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७७
कुल परीक्षण: ७४९८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३३८७३
178
Barbados

संक्रमित: १०९५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४९३
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५९५
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३८०८
प्रतिमिलियनमृत्यु: २४
कुल परीक्षण: ८७२४१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३०३३७६
179
Turks and Caicos Islands

संक्रमित: १०७९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८६३
मृत्यु: ६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१०
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७६६६
प्रतिमिलियनमृत्यु: १५४
कुल परीक्षण: १२७१०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३२५८८९
180
Saint Martin

संक्रमित: १०७६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८५५
मृत्यु: १२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २०९
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७५७३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०८
कुल परीक्षण: १२४३३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ३१८६०७
181
Taiwan

संक्रमित: ८५५
नयाँ संक्रमित: ४
निको भएको: ७५५
मृत्यु: ७
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १३७०६२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५७४९
182
Bhutan

संक्रमित: ८४२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५७४
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २६७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०८५
प्रतिमिलियनमृत्यु: १
कुल परीक्षण: ३७४७४८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४८२७८३
183
Papua New Guinea

संक्रमित: ८३४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७५५
मृत्यु: ९
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९२
प्रतिमिलियनमृत्यु: १
कुल परीक्षण: ३९७६१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४३९९
184
Diamond Princess

संक्रमित: ७१२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६९९
मृत्यु: १३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
185
Seychelles

संक्रमित: ७०५
नयाँ संक्रमित: ९
निको भएको: ५३९
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १६४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७१४४
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: ५२००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५२६९६
186
Bermuda

संक्रमित: ६७०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५८३
मृत्यु: १२
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७५
गम्भीर संक्रमित: ६
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०७८०
प्रतिमिलियनमृत्यु: १९३
कुल परीक्षण: १५४१७३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४८०५८०
187
Faroe Islands

संक्रमित: ६४९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ६४१
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३२५५
प्रतिमिलियनमृत्यु: २०
कुल परीक्षण: २१४६४२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४३८३६७०
188
Saint Lucia

संक्रमित: ६११
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३२९
मृत्यु: ८
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २७४
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३१९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ४३
कुल परीक्षण: २२०६०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११९८३६
189
Mauritius

संक्रमित: ५४७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ५१६
मृत्यु: १०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २१
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४३०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ८
कुल परीक्षण: २८९५५२
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२७४७०
190
Tanzania

संक्रमित: ५०९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १८३
मृत्यु: २१
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३०५
गम्भीर संक्रमित: ७
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
191
Saint Vincent and the Grenadines

संक्रमित: ४७८
नयाँ संक्रमित: २८
निको भएको: १११
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३६६
गम्भीर संक्रमित: २
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ४३०१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: २४६१५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २२१४९३
192
Cambodia

संक्रमित: ४३९
नयाँ संक्रमित: ३
निको भएको: ३८५
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ३६४१५९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २१६१९
193
Isle of Man

संक्रमित: ४२८
नयाँ संक्रमित: ९
निको भएको: ३५४
मृत्यु: २५
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४९
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५०१९
प्रतिमिलियनमृत्यु: २९३
कुल परीक्षण: २५५११
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९९१५१
194
Cayman Islands

संक्रमित: ३७४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३२८
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४४
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५६५५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३०
कुल परीक्षण: ६३७२७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ९६३५०२
195
Caribbean Netherlands

संक्रमित: ३६०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २४४
मृत्यु: ३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ११३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १३६५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ११४
कुल परीक्षण: ५१४५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९५२१२
196
St. Barth

संक्रमित: २५१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १७२
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २५३७१
प्रतिमिलियनमृत्यु: १०१
कुल परीक्षण: ८५१८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ८६१०१३
197
Antigua and Barbuda

संक्रमित: १८७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५६
मृत्यु: ६
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २५
गम्भीर संक्रमित: १
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १९०१
प्रतिमिलियनमृत्यु: ६१
कुल परीक्षण: ७५५१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ७६७६१
198
Brunei

संक्रमित: १७४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १६८
मृत्यु: ३
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ७
कुल परीक्षण: ८६५१०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १९६७२२
199
Grenada

संक्रमित: १३९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२९
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ९
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १२३२
प्रतिमिलियनमृत्यु: ९
कुल परीक्षण: १८३१४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६२३४८
200
British Virgin Islands

संक्रमित: ११४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ९५
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३७५७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ३३
कुल परीक्षण: १३२२३
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४३५८१३
201
Dominica

संक्रमित: ११०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०२
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ८
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५२६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ८४११
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११६६८३
202
Fiji

संक्रमित: ५५
नयाँ संक्रमित: २
निको भएको: ५३
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६१
प्रतिमिलियनमृत्यु: २
कुल परीक्षण: २१९२५
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २४३६२
203
Timor-Leste

संक्रमित: ५२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४९
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १७८३४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३३८९
204
Macao

संक्रमित: ४६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४६
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ७०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४२३८
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६४७९
205
New Caledonia

संक्रमित: ४४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४०
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ४
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १५३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १९८२७
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६९०८६
206
Lao People's Democratic Republic

संक्रमित: ४१
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४१
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ९७५२९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १३३००
207
Saint Kitts and Nevis

संक्रमित: ३४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ३२
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: २
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६३७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ६३९१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ११९६७३
208
Falkland Islands (Malvinas)

संक्रमित: ३२
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २७
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ५
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९०५५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ५९६१
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १६८६७५७
209
Greenland

संक्रमित: ३०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २९
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ५२८
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: १६४८९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: २९०१७७
210
Holy See (Vatican City State)

संक्रमित: २७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १२
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३३६६६
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
211
Solomon Islands

संक्रमित: १७
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १०
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ७
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २४
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४५००
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ६४६६
212
Saint Pierre Miquelon

संक्रमित: १६
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १६
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २७६९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ३३४४
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ५७८७४७
213
Anguilla

संक्रमित: १५
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १५
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९९५
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ६४४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ४२७७६६
214
Montserrat

संक्रमित: १३
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १२
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: २६०३
प्रतिमिलियनमृत्यु: २००
कुल परीक्षण: ६२६
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १२५३५०
215
Western Sahara

संक्रमित: १०
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ८
मृत्यु: १
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १७
प्रतिमिलियनमृत्यु: २
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
216
MS Zaandam

संक्रमित: ९
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ७
मृत्यु: २
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
217
Marshall Islands

संक्रमित: ४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ४
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ६७
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
218
Wallis and Futuna

संक्रमित: ४
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ३
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३५९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ११४९
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १०३२३५
219
Samoa

संक्रमित: २
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: २
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: १०
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
220
Micronesia

संक्रमित: १
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: ०
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: १
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ९
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: ०
221
Vanuatu

संक्रमित: १
नयाँ संक्रमित: ०
निको भएको: १
मृत्यु: ०
नयाँ मृत्यु: ०
सक्रिय संक्रमित: ०
गम्भीर संक्रमित: ०
प्रतिमिलियनसंक्रमित: ३
प्रतिमिलियनमृत्यु: ०
कुल परीक्षण: ४७०
प्रतिमिलियनपरीक्षण: १५११